Latest News

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΕΙΡΑΙΑΣ- Πως χορηγήθηκε η αιγίδα της Α' Κοινότητας για τα μπουζούκια στη Φρεαττύδα

 
Η Α’ κοινότητα Πειραιά παραχώρησε την αιγίδα της σε μια σειρά μεταμεσονύκτιων μουσικών 
εκδηλώσεων του αναψυκτηρίου «ΒLυΕ LΑGΟΟΝ» στην πλαζ Φρεαττύδας, το καλοκαίρι του 2022.

Σε απάντησή της, η Εφορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και νήσων προς τις έγγραφες καταγγελίες τωνκατοίκων οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την ηχορρύπανση, κάνει σαφές ότι επρόκειτο για εκδηλώσειςμη εγκεκριμένες από την ίδια ,καθ΄ υπέρβαση των αποφάσεων και ρυθμίσεων του Υπουργείου Πολιτισμού δια των οποίων αδειοδοτήθηκε το αναψυκτήριο αποκλειστικά για εξυπηρέτηση λουομένων. 

Διαβιβάζει, μάλιστα,  την απόφασή της με ημερομηνία 12 /9/2022 προς τους:

1.Δήμος Πειραιά Διεύθυνση Προσόδων και Εμπορίου Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής

2. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

3. Α' Δημοτική Κοινότητα Πειραιά

4. ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου

κοινοποιεί επίσης προς το ΥπποΑ/Γραφείο Υπουργού 2. ΥπποΑ/Γραφείο Γενικού Γραμματέα 3 . Δήμος

Πειραιά/ Γραφείο Δημάρχου Πειραιά 4. Δήμος Πειραιά Γραφείο Αντιδημάρχου Προσόδων & Εμπορίου

5.Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά 6. Γεώργιος Κομμάς

7.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και

Αρχ/κών Εργων, γνωστοποιώντας τους τα ακόλουθα για λήψη δικών τους ενεργειών :

«Η παραλία «Φρεαττύδα» στη Πειραϊκή , όπου βρίσκεται το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

(λυόμενο αναψυκτήριο), φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «CRΟwΝ ΡLΑΖΑ ΙΤΕ» με νόμιμο

εκπρόσωπο τον κ. Ιωάννη Κουλιζάκο, σύμφωνα με την παλαιότερη (2020) αίτηση χορήγησης

βεβαίωσης χρήσης του συγκεκριμένου χώρου, εντάσσεται στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της

περιοχής του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις ανωτέρω (Ι Ο) και (Ι 1) γ.Α., σε άμεση μάλιστα γειτνίαση

και ορατή επαφή με ορατά τμήματα του οχυρωματικού περιβόλου του αρχαίου Πειραιά. Όσον αφορά

στην εγκατάσταση και λειτουργία (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εξυπηρέτηση αποκλειστικώς των

αναγκών των λουομένων, τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου κτλ) και το ωράριο λειτουργίας («κατά τη

διάρκεια της ημέρας και έως τις 22:00») του εν θέματι αναψυκτηρίου, όπως έχει επισημανθεί και με

παλαιότερα έγγραφά μας, Θα πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι όροι των υπ' αρ.

ΑΙΘΠΑΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ26/ 17 322/8 Ι 68/ Ι 290/65 8/22-03 -20 Ι 3 (ΑΔΑ ΒΕ2 7Γ4ΨΟ) και

υπποΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΓΑΧ/Φ26/264957/Ι 54853/16768/6432/Ι 5-Ι Ο-2014 υπουργικών Αποφάσεων και

της υπ'αρ. υπποΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦ.Α.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ/Ι 99380/Ι28304/5919/Ι 2.6.2017 (ΑΔΑ 7ΧΞΨ4653Π4-2ΓΘ)

Απόφασης (σχετ. 7,8,9), τις οποίες και σας αποστέλλουμε εκ νέου συνημμένα. Η μη τήρηση των όρων

των ανωτέρω Αποφάσεων θα έχει ως συνέπεια την άρση της χορηγηθείσας έγκρισης. Επισημαίνεται

ότι τόσο οι ήδη πραγματοποιηθείσες όσο και οι προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις- συναυλίες στην

παραλία Φρεαττύδα υπό την αιγίδα της Α' Δημοτικής Κοινότητα Πειραιά σε συνεργασία με το

Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (λυόμενο αναψυκτήριο) με την επωνυμία «ΒLυΕ LΑGΟΟΝ»

εκτελούνται χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και

καθ' υπέρβαση των ανωτέρω (7,8,9) Αποφάσεων. Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις από μέρους σας

ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων των Αποφάσεων.

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των όρων των ανωτέρω Αποφάσεων επισείει όλες τις νόμιμες

ενέργειες.»

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η Α’ κοινότητα Πειραιά έθεσε υπό την αιγίδα της, που σημαίνει υπό

την προστασία της , μη σύννομες εκδηλώσεις εν αγνοία του κοινοτικού συμβουλίου!


Ερωτάται ο πρόεδρος της Α΄ Δημοτικής κοινότητας Πειραιά :

Με ποιά κριτήρια αξιολόγησης και υπό ποιες προϋποθέσεις παραχώρησε την

αιγίδα της Α΄ κοινότητας δηλαδή την ηθική στήριξή της, σε δράσεις μη

αδειοδοτημένες από την αρμόδια υπηρεσία ,την Εφορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς

και Νήσων;

Ποιοί ήταν οι όροι που έθεσε ο πρόεδρος της κοινότητας για να παραχωρήσει

την αιγίδα και ποιά ήταν η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος έγκρισης της

παραχώρησης αιγίδας στην ιδιωτική επιχείρηση;

Ποια ήταν η αρμόδια διεύθυνση και ο αρμόδιος υπάλληλος που χειρίστηκε το

θέμα της αίτησης (έχουν συνυποβληθεί τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά;)

Ποιος ήταν ο σύνδεσμος εποπτείας και ελέγχου των εκδηλώσεων- συναυλιών για

τις οποίες παραχωρήθηκε η αιγίδα;

Γιατί δεν αναρτήθηκε η ανακοίνωση της παραχώρησης αιγίδας και το σχετικό

αίτημα στην ιστοσελίδα της κοινότητας ;

Από πού έλαβαν χρηματοδότηση οι εκδηλώσεις; 

Πριν προβείτε στην παραχώρηση της αιγίδας της Α δημοτικής κοινότητας είχε

συναινέσει η Δημοτική Αρχή και αν είχε συναινέσει , δεν εγνώριζε-ως όφειλε- ότι

οι εκδηλώσεις παραβαίνουν τον αρχαιολογικό νόμο ώστε να τις αποτρέψει ;

Εν τέλει μήπως καταχρηστικά, μη τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες ,ο πρόεδρος της Α΄

Δημοτικής κοινότητας Πειραιά παραχώρησε την αιγίδα σε παράνομες εκδηλώσεις

καταπατώντας κάθε προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία με την ανοχή της δημοτικής αρχής ;

Ως κοινοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων:

1.Ενεργοί πολίτες Α κοινότητας –Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή

2.Πειραιάς για όλους

3.Λαϊκή Συσπείρωση, απαιτούμε να δοθούν οι απαιτούμενες εξηγήσεις στα ερωτήματα μας,

διαβιβάζουμε την επιστολή μας προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ,προσφεύγουμε στην

αποκεντρωμένη διοίκηση για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας και επιφυλασσόμεθα για τις

περαιτέρω ενέργειές μας.

Οι υπογράφοντες κοινοτικοί σύμβουλοι

Αγαπητός Θεόδωρος

Αλιφραγκή Νικολέττα

Βήνη Δήμητρα

Γεωργοπούλου Αναστασία

Δαρζέντας Ευάγγελος