Latest News

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

Δήμος Πειραιά: Όσα δεν γνωρίζετε για το έργο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της ΕπιχείρησηςΆγνωστος παραμένει σε πολλούς ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Πειραιά, ενώ θα μπορούσε να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος και αποτελεσματικός στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων κατοίκων και επιχειρηματιών... της περιοχής. 

Δείτε όσα δεν γνωρίζετε για τον θεσμό μέσα από τον απολογισμό στις Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων που παρουσιάστηκε από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Πειραιά Γιώργο Δαβάκη.


 ΕΤΗΣΙEΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ


ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ


ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Έτους 2020 & Έτους 2021)


Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, θεσπίστηκε ως θεσμός

«Δημοτικού Διαμεσολαβητή» στην Ελλάδα μόλις το 2010 με τον

«Καλλικράτη», απενεργοποιήθηκε με τον «Κλεισθένη» και επανεργοποιήθηκε

πρόσφατα με το άρθρο 7 του Νόμου 4623/2019.

Κύρια Αποστολή του, είναι η «διαμεσολάβηση» μεταξύ Δημοτών ή

Εκπροσώπων Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών του Δήμου ή των Δημοτικών

Επιχειρήσεων, προκειμένου να επιλυθούν πιθανά προβλήματα που

αναφέρονται και γίνονται γνωστά μετά από καταγγελίες Πολιτών.


Ο κάθε Συμπαραστάτης μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια «ύπαρξης» του θεσμού,

αντιμετωπίζει προκλήσεις και προβλήματα. Προσπαθεί όμως να συμβάλλει

στη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, όπου και εάν υφίσταται στο Δήμο και

να δίνει λύσεις στα όποια προβλήματα των Δημοτών ή των Επιχειρηματιών.

Η σύνταξη και η υποβολή στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και η

παρουσίαση της «Ετήσιας Έκθεσης», αποτελεί μία από τις υποχρεώσεις του

«Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης». Ουσιαστικά αποτελεί έναν

Απολογισμό ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, με παράλληλη Ανάρτηση

της Έκθεσης στην Ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποίηση στον Δήμαρχο, στα

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, δια του Προέδρου του Δημοτικού

Συμβουλίου και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

Στις παρούσες Εκθέσεις των ετών 2020 και 2021, παρουσιάζουμε σε

περίληψη το θεσμικό πλαίσιο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της

Επιχείρησης, ως και πληροφορίες για τη λειτουργία του Γραφείου του, με την

ελπίδα ότι δημοσιοποιούμενα, για μια ακόμη φορά, γίνεται γνωστότερος ο

θεσμός του Συμπαραστάτη στο Κοινωνικό Σύνολο και ιδιαίτερα στους Πολίτες

του Δήμου Πειραιά.

Επισημαίνεται ότι στις κατατεθείσες και παρουσιαζόμενες αναφορές –

καταγγελίες Δημοτών, προς τον Συμπαραστάτη, γίνεται προσπάθεια τήρησης

των Κανόνων Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Πιστεύουμε ότι ο ρυθμός κατάθεσης καταγγελιών ή αιτημάτων θα ήταν αρκετά

μεγαλύτερος, εάν δεν υπήρχαν τα εμπόδια της «Πανδημίας» και των

περιόδων της «Καραντίνας».

Παρατηρείται επίσης ότι πολλοί Πολίτες προσερχόμενοι για καταγγελία,

προτιμούν να ικανοποιηθεί το αίτημά τους χωρίς τη τυπική και νόμιμη

διαδικασία της έγγραφης και επώνυμης καταγγελίας. Δηλαδή επιθυμούν την

ανώνυμη και προφορική καταγγελία.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Ισχύουσα Νομοθεσία

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης θεσπίστηκε με το άρθρο

77 του Ν.3852/2010 του Καλλικράτη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την Εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών υπ’αρ.ΑΠ.661/7-1-20, ΑΔΑ Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2, που αφορούν

τις αρμοδιότητες του θεσμού, προβλέπεται ότι: ο Συμπαραστάτης αποτελεί

θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των Πολιτών ή των Επιχειρήσεων και του

Δήμου καθώς και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, αποσκοπώντας στον

έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων

κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των Δημοτικών Αρχών και

στην αναβάθμιση των παρεχομένων Υπηρεσιών του Δήμου. Ειδικότερα

σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 77 του Ν.3852/2010, ο Συμπαραστάτης

δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή εκπροσώπων

επιχειρήσεων, με τις οποίες του γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης

Δημοτικών Υπηρεσιών ή Δημοτικών Νομικών Προσώπων. Αποστολή δηλαδή

του Συμπαραστάτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου Φυσικού ή

Νομικού Προσώπου και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και η

λήψη όλων των αναγκαίων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθεί το

υφιστάμενο πρόβλημα που έχει καταγγελθεί.


Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο δικαίωμα υποβολής αναφοράς,

καταγγελίας ή αιτήματος στον Συμπαραστάτη έχει μόνο ο άμεσα θιγόμενος

Πολίτης ή η θιγόμενη Επιχείρηση δια του εκπροσώπου της. Όπως επίσης το

δικαίωμα του Πολίτη για υποβολή αναφοράς ή καταγγελίας στον

Συμπαραστάτη, αρχίζει μετά από τη προσφυγή του Δημότη στην αρμόδια

Υπηρεσία του Δήμου και μη ικανοποίηση του αιτήματός του, από αυτή.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η υποβολή καταγγελίας ενώπιον του

Συμπαραστάτη, δε διακόπτει προθεσμίες για τη κίνηση Δικαστικών ή άλλων

Διοικητικών Διαδικασιών.

Στα πλαίσια άσκησης της διαμεσολαβητικής αρμοδιότητάς του ο

Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες του Δήμου και

δύναται να αιτείται από αυτές ή τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, κάθε

πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο που αφορούν τη καταγγελλόμενη

υπόθεση, υπό τη ρητή επιφύλαξη του ΠΔ28/2015 για την πρόσβαση σε

δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση και με σκοπό την ουσιαστική εφαρμογή των

προβλεπόμενων ρυθμίσεων, οι καταγγελλόμενες. Υπηρεσίες υποχρεούνται να

ανταποκρίνονται και να απαντούν τεκμηριωμένα στην αλληλογραφία του

Συμπαραστάτη αναφέροντας ιδίως, τις απόψεις και τις ενέργειές τους, σχετικά

με το καταγγελθέν περιστατικό. Στη συνέχεια ο Συμπαραστάτης μέσα σε 30

ημέρες οφείλει να απαντήσει στον καταγγέλλοντα Δημότη.

Για τη καταστατική θέση και ευθύνες του Συμπαραστάτη, ισχύουν οι σχετικές

διατάξεις για τους Δημοτικούς Συμβούλους, η δε θητεία του ακολουθεί τη

θητεία των Δημοτικών Αρχών.

Συμπαραστάτες εκλέγονται στους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, καθώς

και στους Νησιωτικούς Δήμους ανεξάρτητα πληθυσμού, με Απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από Προκήρυξη που δημοσιεύεται στην

Ιστοσελίδα του Δήμου.

2. Συστάσεις και Ψηφίσματα Συμβουλίου της Ευρώπης

Το 1975 με τη σύσταση 755 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου

της Ευρώπης συνέστησε στην Επιτροπή Υπουργών να καλέσει τις

Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών να εξετάσουν τη δυνατότητα διορισμού

προσώπων σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο.

Το 1985 η Επιτροπή Υπουργών των Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης

θέσπισε τη Σύσταση R (85) 13, «του θεσμού του Συνήγορου του Πολίτη»

καλώντας τα Κράτη να διορίσουν Συνηγόρους του Πολίτη σε Εθνικό,

Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο, ή σε ειδικούς Τομείς της Δημόσιας

Διοίκησης.

Το 1999, το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου

της Ευρώπης θέσπισε το Ψήφισμα 80 για το ρόλο των Τοπικών

Διαμεσολαβητών ή Συνηγόρων στη προάσπιση δικαιωμάτων των Πολιτών.

Το 2013 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

θέσπισε το Ψήφισμα 1959 για την ενίσχυση του ρόλου των Συνηγόρων στην

Ευρώπη. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση συστήνει στα Κράτη να

αναθεωρήσουν τη Νομοθεσία τους προκειμένου οι Συνήγοροι να έχουν

αρμοδιότητες κατά τα διεθνή πρότυπα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ


Το Γραφείο του Συμπαραστάτη Δήμου Πειραιά λειτουργεί από τον Μάιο 2020

και στεγάζεται στο 1 ο όροφο του επί της Λ. 34 ου Συντάγματος και

Ευαγγελιστρίας 21 κτηρίου του Δήμου. Δέχεται τους Πολίτες καθημερινά από

τις 10.00 έως 13.00 – τηλ. επικοινωνίας: 210-4199875, 4199874 (Γραμματεία)

και 210-4199870 (Συμπαραστάτης), ενώ το email είναι:

sym.dimoti@piraeus.gov.gr

Επίσης στην Ιστοσελίδα του Δήμου υπάρχει ειδικός σύνδεσμος για τον

Συμπαραστάτη, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενημερώνεται

σχετικά.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2020 - 2021

Όπως προαναφέρθηκε ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες

άμεσα θιγόμενων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων για κακοδιοίκηση των

Υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Ασκεί

διαμεσολάβηση έτσι ώστε να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα που

ενδεχόμενα έχουν προκύψει, εξωδικαστικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα και

ανέξοδα για τον Πολίτη.

Κατά το διάστημα της θητείας μας έχουν προκύψει αρκετά προφορικά

παράπονα Δημοτών που άμεσα επιλύθηκαν με προσωπικές παρεμβάσεις

χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Yπηρεσίες του

Δήμου, όπως κλάδεμα δένδρων, εξυπηρέτησή τους για εξεύρεση Δημοτικού

Οχήματος για τη μεταφορά ηλικιωμένων προς εμβολιασμό ή ακόμη και άλλα

παράπονα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας όπως

ταχύτερη έκδοση Συντάξεων, ενδοοικογενειακή βία, σύγκρουση οχημάτων και

μη ικανοποίηση του παθόντα από Ασφαλιστική εταιρεία κ.λ.π. Σε τέτοιες

περιπτώσεις, μετά από παρέμβασή μας, είτε τους παραπέμπουμε στους

αρμόδιους Φορείς, είτε τους συμπαριστάμεθα συμπληρώνοντας Αιτήσεις τους

προς κάθε εμπλεκόμενη Υπηρεσία.


Α) ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΤΟΥΣ 2020:

1) θέμα: Αίτηση για εύρεση λύσης σχετικά με τη

διατήρηση/νομιμοποίηση πινακίδων - ταμπελών στη νεοσύστατη

Επιχείρηση «Φροντιστήρια» στη Περιοχή Κ. και τη παύση από το Δήμο

επιβολής προστίμων.

Ενέργειες: Η κ. Σ.Α. ενημερώθηκε με κάθε λεπτομέρεια από την Υπηρεσία

μας, σχετικά με το παράνομο της πράξης της, με τη τοποθέτηση

διαφημιστικών πινακίδων στο κτίριο της Επιχείρησής της. Ο Δημοτικός

Αστυνομικός Ε.Ε., προέβη σε αυτοψία και διαπίστωσε ότι πράγματι υπήρχαν

παράνομα αναρτημένες διαφημιστικές πινακίδες στη πρόσοψη του κτιρίου

της εν λόγω επιχείρησης. Παράλληλα, παρακλήθηκε και προσήλθε στα

Γραφεία μας ο Δημοτικός Αστυνομικός Δ.Π., ο οποίος εξήγησε και ερμήνευσε

στην αιτούσα το νόμο 2946/2001 (που απαγορεύει την εγκατάσταση


διαφημιστικών πινακίδων στις προσόψεις ορόφων κτηρίων) και την

παρέπεμψε στο αρμόδιο Τμήμα Διαφημίσεων της Διεύθυνσης Προσόδων του

Δήμου για να της εξηγήσουν – διευκρινίσουν εκτενέστερα το όλο πνεύμα της

ισχύουσας νομοθεσίας ως και τη διαδικασία της νόμιμης διανομής

διαφημιστικών φυλλαδίων. Στη συνέχεια, η κ.Σ.Α., επισκέφθηκε το αρμόδιο

Τμήμα, ενημερώθηκε πλήρως, επανήλθε στην Υπηρεσία μας και αφού μας

ευχαρίστησε δήλωσε ότι ο Δήμος δίκαια ζητά την αφαίρεση των πινακίδων και

άμεσα τις αφαίρεσε. Μετά από δύο ημέρες ο Δημοτικός Αστυνομικό Ε.Ε.

προέβη σε αυτοψία και διαπίστωσε ότι όλες οι πινακίδες είχαν αφαιρεθεί.

2) Θέμα : Παράπονα για διάφορα θέματα της Πόλης

Ενέργειες: O κ.Γ.Σ. κατήγγειλε εγγράφως στην Υπηρεσία μας διάφορα

θέματα που κατά τη κρίση του θα έπρεπε να έχουν επιλυθεί από το

παρελθόν. Του συστήθηκε εγγράφως να υποβάλλει τα αιτήματα – καταγγελίες

του στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και στη συνέχεια εφόσον δεν

ικανοποιηθεί, να επανέλθει με νέα συγκεκριμένη καταγγελία.

3) θέμα: Καθαρισμός Δημοτικών «Σκαλοπατιών» επί της οδού Ε.Β., στη

περιοχή Π.Η. στον Πειραιά

Ενέργειες: Η κ. Ξ.Μ. κατήγγειλε στην Υπηρεσία μας το χρόνιο πρόβλημα

καθαρισμού, στα σκαλάκια της περιοχής Π.Η. Την παραπέμψαμε να

ενημερώσει πρώτα την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και εφόσον δεν

ικανοποιηθεί, να επανέλθει. Αφού ενημέρωσε την αρμόδια Υπηρεσία του

Δήμου και δεν ικανοποιήθηκε, επανήλθε με συνεχείς προφορικές καταγγελίες

προς την Υπηρεσία μας. Στη συνέχεια προβήκαμε σε προφορικές και

έγγραφες παρεμβάσεις προς τον αρμόδιο Φορέα του Δήμου και τους

ζητήσαμε να επιληφθούν του Θέματος. Πράγματι η αρμόδια Διεύθυνση του

Δήμου επιλήφθηκε άμεσα. Έκτοτε κατά τακτά διαστήματα γίνεται καθαρισμός

του συγκεκριμένου χώρου. Πρόσφατα μάλιστα έγινε και νέα αποκομιδή όπως

ενημερωθήκαμε από το αρμόδιο Τμήμα Αποκομιδής του Δήμου. Από αυτοψία

του Δημοτικού Αστυνομικού Ε.Ε. διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη περιοχή

ήταν καθαρή.


4) Θέμα: Παράπονα και αίτημα επανεξέτασης για διαγραφή προστίμων

ΤΑΠ σε ιδιωτικό ακίνητο

Ενέργειες: Η κ.Α.Η., ζήτησε από την Υπηρεσία μας να εξετασθεί το αίτημά

της για διαγραφή προστίμων από το ΤΑΠ, καθότι δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά

της από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου στην οποία αρχικά είχε

απευθυνθεί. Με ενέργειές μας προς την αρμόδια Υπηρεσία για επανεξέταση

του θέματός της, διαπιστώθηκε ότι η καταγγέλλουσα κ.Α.Η. είχε δίκιο. Μετά

από συνεννόησή μας με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, η αιτούσα

απέσυρε την καταγγελία της και το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου προέβη στη

διαγραφή της οφειλής. Μετά την ικανοποίηση του αιτήματός της, εξέφρασε

τόσο προς την Υπηρεσία μας όσο και προς το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου, τις

ευχαριστίες της.


5) Θέμα: Αίτημα επανεξέτασης για διαγραφή προστίμων ΤΑΠ σε ακίνητο

Ενέργειες: O κ. Θ.Η. (αδερφός της προηγούμενης καταγγέλλουσας κ. Α.Η.),

ζήτησε από την Υπηρεσία μας να εξετάσουμε το αίτημά του για διαγραφή

προστίμων από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου για το ίδιο ακίνητο του οποίου

είναι συνιδιοκτήτης. Το Τμήμα στο οποίο είχε προσφύγει αρχικά, δεν

ικανοποίησε το αίτημά του και ως εκ τούτου ζήτησε έγγραφα την παρέμβασή

μας. Διαπιστώσαμε το δίκαιο του αιτήματος του Δημότη, ενημερώθηκε η

αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου άμεσα και με τις ίδιες διαδικασίες που

εφαρμόστηκαν για το ίδιο αίτημα της αδερφής του, η αρμόδια Διεύθυνση

προέβη στη διαγραφή της οφειλής και το αίτημά του ικανοποιήθηκε.

6) Θέμα: Αίτημα για Θέμα Πρασίνου

Ενέργειες: Η κ.Θ.Μ-Κ. κατήγγειλε στην Υπηρεσία μας τη καθυστέρηση

κλαδέματος νερατζιών από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου, παρά τις

συνεχείς καταγγελίες της. Μετά από έγγραφες και προφορικές παρεμβάσεις

μας προς την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου, η υπόθεση τακτοποιήθηκε. Τη

ίδια στιγμή που ενημερωθήκαμε, έγινε αυτοψία από τον Δημοτικό Αστυνομικό

Ε.Ε. ο οποίος διαπίστωσε ότι έγινε το κλάδεμα αλλά δεν είχε γίνει ακόμα η

αποκομιδή των κλαδιών. Η κ.Θ.Μ-Κ ενημερώθηκε από την Υπηρεσία μας ότι

το θέμα διευθετήθηκε, πράγμα που και η ίδια είχε ήδη διαπιστώσει. Την

επομένη, με καινούρια αυτοψία του ίδιου Δημοτικού Αστυνομικού Ε.Ε.,

διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει και η αποκομιδή των κλαδιών.

7) Θέμα: Αίτημα για περισυλλογή αδέσποτων ζώων

Ενέργειες: Ο κ. Π.Μ., διαχειριστής της πολυκατοικίας επί της Λ.Α.Θ. στο

Πειραιά, υπέβαλε έγγραφη καταγγελία στην Υπηρεσία μας για απεγκλωβισμό

αδέσποτων ζώων, στη πιλοτή της πολυκατοικίας του. Μετά από

επανειλημμένα αιτήματά του προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σχετικά

με τα αδέσποτα ζώα, τα οποία απέβησαν άκαρπα, απευθύνθηκε στην

Υπηρεσία μας. Την ίδια μέρα, ο Δημοτικός Αστυνομικός Ε.Ε. πραγματοποίησε

αυτοψία στην εν λόγω πολυκατοικία και διαπίστωσε τον εγκλωβισμό των

γατών στον ακάλυπτο χώρο ο οποίος είναι περιφραγμένος με μαντρότοιχο

ύψους περίπου 2.5 μέτρων και ήταν αδύνατη η διαφυγή τους, δημιουργώντας

εστίες μόλυνσης επικίνδυνες για τη Δημόσια Υγεία. Άμεσα η Υπηρεσία μας

διαβίβασε εγγράφως το αίτημα- καταγγελία του Διαχειριστή στη Πυροσβεστική

Υπηρεσία Πειραιά, η οποία δήλωσε με έγγραφό της αναρμοδιότητα. Στη

συνέχεια απευθυνθήκαμε σε διάφορα Φιλοζωικά Σωματεία και ένα από αυτά

προσφέρθηκε να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει στην όλη προσπάθεια. Μετά

από συνεννόηση με τον Διαχειριστή λύθηκε το θέμα της απομάκρυνσης των

αδέσποτων ζώων (γατών). Παράλληλα ο ίδιος ο διαχειριστής προέβη σε

απολύμανση του χώρου, για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, καθότι

όλος ο ακάλυπτος χώρος της πολυκατοικίας είχε γεμίσει ψύλλους και άλλα

επικίνδυνα για την υγεία έντομα και ζωύφια. Μετά το πέρας της όλης

υπόθεσης, ο Διαχειριστής της πολυκατοικίας μας εξέφρασε εγγράφως τις

ευχαριστίες του.

8) Θέμα: Παράνομη μετακίνηση κάδου από Δημόσια Υπηρεσία


Ενέργειες: Ο Επιχειρηματίας κ. Ν.Τ., κατήγγειλε στην Υπηρεσία μας ότι οι

υπάλληλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας που βρίσκεται σε παρακείμενη

πολυκατοικία που είναι εγκατεστημένη η Επιχείρησή του, αφαιρούν τον κάδο

απορριμμάτων του Δήμου για διευκόλυνσή τους, με αποτέλεσμα να

δυσχεραίνεται η απόρριψη απορριμμάτων από περιοίκους. Μετά από

αυτοψίες α) του Δημοτικού Αστυνομικού Ε,Ε,, β) των Δημοτικών Αστυνομικών

Κ.Α. και Η.Μ. και μετά από αλλεπάλληλες συνεννοήσεις με την Διεύθυνση

Καθαριότητας του Δήμου, μεταφέρθηκε ο κάδος απορριμμάτων, νόμιμα και με

κοινή συναίνεση των εμπλεκομένων, σε διπλανό χώρο και έτσι επιλύθηκε το

θέμα, διευκολύνοντας όλους τους περιοίκους. Ο υπεύθυνος της Δημόσιας

Υπηρεσίας Πειραιά μετά τη διευθέτηση του θέματος απέστειλε στην Υπηρεσία

μας ευχαριστήρια επιστολή.


9) Θέμα: Θόρυβος απορριμματοφόρου σε Ώρες Κοινής Ησυχίας

Ενέργειες: Ο κ.Β.Π. ζήτησε με έγγραφη καταγγελία στην Υπηρεσία μας την

ικανοποίηση χρόνιου αιτήματός του που επανειλημμένα είχε υποβάλει στη

Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου σχετικά με καθημερινές οχλήσεις από

ηχορύπανση απορριμματοφόρου που διέρχεται από τους δρόμους Β. & Ε.

στον Πειραιά για αποκομιδή απορριμμάτων τις πρώτες πρωϊνές ώρες (02:00

– 03:00) και ενοχλεί ασθενείς και υπερήλικες της Περιοχής. Μετά από

έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μας με την Διεύθυνση Καθαριότητας,

έγινε αντικατάσταση του απορριμματοφόρου με άλλο πιο αθόρυβο και έγινε

αλλαγή της ώρας περισυλλογής απορριμμάτων, δηλαδή από 02:00 – 03:00 το

απορριμματοφόρο περισυλλέγει τα απορρίμματα περίπου στις 23:00. Ενίοτε

μάλιστα προγραμματίζεται και εντελώς αθόρυβο απορριμματοφόρο! Το θέμα

επιλύθηκε ικανοποιηθέντων των περιοίκων της Περιοχής. Ο καταγγέλλων

προσήλθε στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας και εξέφρασε την ικανοποίησή του

και τις ευχαριστίες του.


10) Θέμα: Αποκατάσταση πλακόστρωσης πεζοδρομίου επί της οδού Δ.

στο Ν.Φ.

Ενέργειες: Η κ.Χ.Θ. μετά από έγγραφες και προφορικές καταγγελίες στις

αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για ανασηκωμένες πλάκες στο πεζοδρόμιο

επί της οδού Δ. & Δ.Π., έξω από σχολείο στο Ν.Φ και μη ικανοποίησή της,

υπέβαλε έγγραφη καταγγελία στην Υπηρεσία μας για διευθέτηση του θέματος.

Ο Δημοτικός Αστυνομικός Ε.Ε., μετά από αυτοψία που διενήργησε

διαπίστωσε ότι πράγματι υφίστανται στο πεζοδρόμιο ανασηκωμένες πλάκες

που εγκυμονούν κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα των μαθητών.

Αμέσως έγγραφα και προφορικά ενημερώσαμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες του

Δήμου για ικανοποίηση του δικαίου αιτήματος. Τα αρμόδια Τμήματα του

Δήμου, μετά από προφορική και γραπτή ενημέρωσή τους, μας δήλωσαν ότι

το θέμα τακτοποιήθηκε. Ο Δημοτικός Αστυνομικός Ε.Ε. διενήργησε και πάλι

αυτοψία και διαπίστωσε ότι πράγματι η πλακόστρωση έχει πραγματοποιηθεί.

Η Υπηρεσία μας ενημέρωσε την καταγγέλλουσα κ.Χ.Θ., η οποία και μας

ευχαρίστησε.


11) Θέμα: Ανασηκωμένες πλάκες πεζοδρομίου Σ. & Μ. στο Πειραιά

Ενέργειες: O κ. Χ.Κ. μετά από έγγραφες και προφορικές καταγγελίες στις

αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου που δεν ικανοποιήθηκαν, υπέβαλε έγγραφη

καταγγελία στην Υπηρεσία μας για ανασηκωμένες πλάκες πεζοδρομίου

μπροστά από το κατάστημά του, από 2 υψηλόκορμα δέντρα. Μετά από

αυτοψία του Δημοτικού Αστυνομικού Ε.Ε., η Υπηρεσία μας ενημέρωσε

εγγράφως τα αρμόδια Τμήματα του Δήμου διαβιβάζοντας συγχρόνως και

φωτογραφίες του χώρου, για τη διευθέτηση του προβλήματος. Οι αρμόδιες

Υπηρεσίες του Δήμου μας ενημέρωσαν ότι έχει δρομολογηθεί άμεσα να γίνει

η εκρίζωση του κορμού και στη συνέχεια θα γίνει η αποκατάσταση των

πλακών του πεζόδρομου. Το αίτημα έχει ήδη ικανοποιηθεί.


12) Θέμα: Καταγγελία για μη πρόσληψη στο Δήμο Πειραιά

Ενέργειες: O κ.Ν.Ν. υπέβαλε έγγραφη καταγγελία στην Υπηρεσία μας ότι

υπέβαλλε αίτηση για πρόσληψη στο Δήμο Πειραιά, ως Μηχανικός

Αυτοκινήτων και ενώ συμπεριλήφθηκε στην πρώτη ανάρτηση δεύτερος στη

σειρά στα αποτελέσματα των επιτυχόντων και συνεπώς επιτυχών, την ίδια

ημέρα με δεύτερη ανάρτηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, φάνηκε τρίτος στη

σειρά και ως εκ τούτου μη επιτυχών. Μετά από παρέμβαση της Υπηρεσίας

μας για επανεξέταση του θέματος, το αρμόδιο τμήμα μας αιτιολόγησε

εγγράφως τους λόγους κατάταξης του κ.Ν.Ν. στους αποτυχόντες στη δεύτερη

ανάρτηση. Την ίδια ημέρα όμως, ο δεύτερος επιτυχών για λόγους που δεν

γνωρίζουμε, δήλωσε παραίτηση και ο κ.Ν.Ν. πέρασε αυτομάτως στους

επιτυχόντες. Το θέμα έληξε με ικανοποίηση του καταγγέλλοντα.


13) θέμα: Διπλό πρόστιμο Πολεοδομίας

Ενέργειες: Ο κ. Γ.Χ. μας ζήτησε εγγράφως να τον ενημερώσουμε για τις

διαδικασίες διαγραφής διπλού προστίμου για το ίδιο θέμα οφειλής από

Υπηρεσία του Δήμου. Η Υπηρεσία μας επικοινώνησε με τον κ.Γ.Χ., τον

παρέπεμψε στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ως πρώτη ενέργεια και

εφόσον δεν ικανοποιηθεί το αίτημά του να επανέλθει στην Υπηρεσία μας για

τα περαιτέρω. Μας ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκρισή μας και

επιφυλάχθηκε να επανέλθει εφόσον δεν ικανοποιηθεί.


Β) ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΤΟΥΣ 2021

1) θέμα: Καταγγελία για θέμα Κοινοχρήστων Χώρων Πολυκατοικίας

Ενέργειες: O κ. J.H. υπέβαλε αίτημα στην Υπηρεσία μας για θέμα που αφορά

εσωτερικό ζήτημα της πολυκατοικίας του (Ιδιωτική Διαφορά), και καταγγέλλει


το διαχειριστή ότι χρεώνει δαπάνες στα κοινόχρηστα χωρίς να αναρτώνται οι

αποδείξεις δαπανών.

Η Υπηρεσία μας μετά από Αυτοψία που διενεργήθηκε από Υπάλληλο της

Υπηρεσίας μας, ενημέρωσε έγγραφα και προφορικά τον καταγγέλλοντα,

σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί καθότι το θέμα δεν

εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη του Δημότη και της

Επιχείρησης, αλλά πρόκειται περι καθαρά ιδιωτικής διαφοράς.

2) θέμα: Αναπάντητες Καταγγελίες Υπηρεσίας Δήμου σε Δημότη σχετικά

με κτίριο στο Πειραιά – περιοχή Μ.

Ενέργειες: Ο κ. Ε.Τ., Πρόεδρος Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου, μας

κοινοποίησε έγγραφο σχετικά με καταγγελίες που είχε υποβάλει στην αρμόδια

Υπηρεσία του Δήμου και δεν έλαβε καμία απάντηση, σχετικά με οικοδομικές

εργασίες που κατά την άποψή του γίνονται χωρίς άδεια σε κτίριο που

βρίσκεται σε περιοχή του Μ. του Πειραιά. Η Υπηρεσία μας ενημέρωσε

εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου για εξέταση της καταγγελίας. Η

αρμόδια Υπηρεσία μετά από την παρέμβασή μας, βρισκόταν σε συνεχή

επαφή με τον Δημότη και τελικά διευθέτησε την όλη υπόθεση. Ο Δημότης

ενημερώθηκε για τη τελική έκβαση του θέματος τόσο από την αρμόδια

Υπηρεσία του Δήμου όσο και από την Υπηρεσία μας. Αμέσως μετά ο

Πρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου προσήλθε στο Γραφείο μας και μας

ευχαρίστησε για την αμεσότητα των ενεργειών μας.

3) θέμα: Αίτημα για Τοποθέτηση Δύο Μεταλλικών Εμποδίων στην

Είσοδο Οικιών στο Πειραιά

Ενέργειες: Ο κ. Ε.Τ., Πρόεδρος Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου, μας

κοινοποίησε προηγούμενο αίτημά του προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου

για τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στην είσοδο οικιών, το οποίο μετά από

αυτοψία που διενήργησε η αρμόδια Διεύθυνση, διαπιστώθηκε ότι δύναται να

πραγματοποιηθεί η τοποθέτησή τους. Η Υπηρεσία μας, μετά από έρευνα και

αυτοψία έγγραφα ενημέρωσε τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για ρύθμιση του

θέματος. Παράλληλα κάλεσε τον καταγγέλλοντα και μετά από εξηγήσεις

ρυθμίστηκε συνάντηση καταγγέλλοντα και αρμοδίων Υπαλλήλων του Δήμου

για τακτοποίηση του θέματος. Ήδη το θέμα έχει τακτοποιηθεί και ο Δημότης

μας ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκριση και παρέμβασή μας.

4) θέμα: Καταγγελία για Παράνομες Κατασκευές

Ενέργειες: Η κ. Μ.Ζ. υπέβαλε καταγγελία στην Υπηρεσία μας σχετικά με

παράνομες κατασκευές εφαπτόμενες στην οικία της στη περιοχή Π.Κ. του

Πειραιά, με σκοπό τη κλοπή νερού, ρεύματος και τηλεφώνου. Μετά από

συνεργασία της Υπηρεσίας μας με την Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου,

ενημερωθήκαμε ότι η καταγγέλλουσα οφείλει να απευθυνθεί για το θέμα

κλοπής παροχών της, στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και σε ιδιώτη δικηγόρο

για επίλυση του θέματός της νόμιμα. Η καταγγέλλουσα αφού ενημερώθηκε για

τα παραπάνω και την αναρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Δήμου, μας

ευχαρίστησε και απευθύνθηκε ως ανωτέρω.


5) θέμα: Αίτημα για Διαδικασία Απόσυρσης ΙΧΕ Αυτοκινήτου Ιδιοκτησίας

Πολίτη Επιχειρηματία του Πειραιά

Ενέργειες: Ο κ. Γ.Σ. ζήτησε με Αίτησή του να πληροφορηθεί τη διαδικασία

απόσυρσης ΙΧΕ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του και να του δοθούν αντίγραφα

των σχετικών εγγράφων που είχε υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του

Δήμου. Ζητούσε δηλαδή αντίγραφα ολόκληρης της μεταξύ τους

αλληλογραφίας. Μετά από ενέργειες της Υπηρεσίας μας, του χορηγήθηκαν τα

ζητηθέντα έγγραφα και του δόθηκαν οι διευκρινίσεις και οι πληροφορίες που

ζήτησε. Με την ολοκλήρωση της υπόθεσης ο Πειραιώτης Επιχειρηματίας μας

ευχαρίστησε για την άμεση εξυπηρέτησή του.

6) θέμα: Καταγγελία για Παράνομη Επιβολή Προστίμου από Λιμεναρχείο

Περάματος σε Δημότη Πειραιά

Ενέργειες: Ο κ. Π.Κ. Δημότης Πειραιά, ζήτησε τη παρέμβαση της Υπηρεσίας

μας στο Λιμεναρχείο Περάματος σχετικά με τη κατά τη γνώμη του παράνομη

επιβολή προστίμου από το Λιμεναρχείο για ναυάγιο σκάφους ιδιοκτησίας του

στη περιοχή Διαύλου – Περάματος. Παρά τη κατηγορηματική δήλωσή μας

περί αναρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, η επιμονή του και οι παρακλήσεις

του ως Δημότης του Πειραιά, μας ώθησαν να τον διευκολύνουμε και να

προωθηθεί το αίτημά του στα Γραφεία του Υπουργού και του Υφυπουργού

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για πιθανή λύση του προβλήματός του

από τους αρμόδιους φορείς. Ο Δημότης μετά τις διευκρινίσεις που του

δόθηκαν αλλά και για την άμεση εξυπηρέτησή του από την Υπηρεσία μας,

μας ευχαρίστησε και απευθύνθηκε πλέον αρμοδίως.

7) θέμα: Καταγγελία για θέμα ΤΑΠ (Ανείσπρακτα Δημοτικά Τέλη –

Κατάσχεση Οικογενειακού Ακινήτου)

Ενέργειες: Η καταγγέλουσα κ. Μ.Π. ζήτησε από την Υπηρεσία μας την

επανεξέταση προβλήματος του ασθενή πατέρα της, καταγγέλλοντας την

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για κακοδιοίκηση. Μετά από έρευνα της

υπόθεσης και συνεργασία μας με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου,

διαπιστώθηκε ότι αρμόδιος Φορέας επίλυσης του προβλήματός της δεν είναι

ο Δήμος Πειραιά, αλλά η ΔΕΗ. Η καταγγέλλουσα ενημερώθηκε από την

Υπηρεσία μας εγγράφως σχετικά.

8) θέμα: Αίτημα για θέμα Οδοποιίας

Ενέργειες: Ο κ. Ν.Π. ζήτησε με αίτημά του για πρώτη φορά χωρίς δηλαδή να

έχει απευθυνθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου, απευθείας από την

Υπηρεσία μας, «στατιστική ατυχημάτων» στη συμβολή των οδών Αγχιάλου

και Δερβενακίων ως και τον τυχόν υφιστάμενο σχεδιασμό για ελάφρυνση της

οδού Αγχιάλου από οδικό φορτίο. Η Υπηρεσία μας του απάντησε έγγραφα ότι

πρώτιστα θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου

υποβάλλοντας το αίτημά του και μετά εφόσον δεν ικανοποιηθεί να επανέλθει

με νέο αίτημά του στην Υπηρεσία μας. Όσον αφορά τη στατιστική των

ατυχημάτων που ζητά, του συστήθηκε ότι εφόσον τηρείται στην αρμόδια

Διεύθυνση, οφείλει να λάβει Εισαγγελική Παραγγελία για να του χορηγηθεί.


9) θέμα: Αίτημα - Καταγγελία για Επισκευή Πεζοδρομίου

Ενέργειες: Ο κ. Κ.Λ. υπέβαλε αίτηση για επισκευή τμήματος στα σκαλάκια επί

της οδού Σ. μεταξύ Ρ. Φ. & Μ. στη περιοχή Π.Η. του Πειραιά και την

πλακόστρωση πεζοδρομίου μπροστά από το ακίνητο επί της οδού Ρ.Φ. Μετά

από αυτοψία της Υπηρεσίας μας και ενέργειες της Υπηρεσίας μας προς την

Δ/νση Οδοποιίας του Δήμου, η αρμόδια Διεύθυνση μας ενημέρωσε ότι: A)

Όσον αφορά τα σκαλάκια στη περιοχή Π.Η. διαπιστώθηκε μετά από αυτοψία

που έγινε από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ότι δεν υπάρχει καμία

επικινδυνότητα ως προς την ομαλή και ασφαλή διέλευση πεζών, παράλληλα

όμως θα συμπεριληφθεί σε εργολαβία ανάπλασης οδοκλιμάκων του Δήμου

Πειραιά. Β) Όσον αφορά το θέμα πλακόστρωσης πεζοδρομίου μπροστά από

το ακίνητο, διευκρινίστηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου ότι τα

πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται,

ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται εφόσον επιτρέπεται

από τη μορφολογία του εδάφους και υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή

και συντήρηση τους είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα

οποία βρίσκονται. Ο καταγγέλλων Δημότης ενημερώθηκε για όλα τα

ανωτέρω.

10) θέμα: Καταγγελία στο Συνήγορο του Πολίτη

Ενέργειες: Η κ. Ε.Π. υπέβαλε αίτημα στο Συνήγορο του Πολίτη για

ληξιπρόθεσμη οφειλή της, σχετικά με διαμέρισμα που μίσθωνε στο Πειραιά.

Το έγγραφο, μας κοινοποιήθηκε από το Τμήμα Εισπράξεων του Δήμου για

ενημέρωση. Ζητήσαμε εγγράφως από το αρμόδιο Τμήμα, που παρακολουθεί

το θέμα να μας ενημερώσει για την έκβαση της υπόθεσης και τη τελική

απάντηση που θα ληφθεί από το Συνήγορο του Πολίτη, έτσι ώστε να

προβούμε στις δέουσες ενέργειες, εφόσον απαιτηθεί.

Ήδη ενημερωθήκαμε ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της προέβη στη

διαγραφή της εκ παραδρομής επιβληθείσας οφειλής. Η καταγγέλλουσα

ενημερώθηκε σχετικά.

11) θέμα: Καταγγελία για Παραβάσεις σε πλαζ του Πειραιά

Ενέργειες: Ο κ. Γ.Κ. υπέβαλε καταγγελία προς την Υπηρεσία μας σχετικά με

παραβάσεις σε πλαζ του Πειραιά. Μετά από έρευνα και συνεργασία με τις

αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση Οδοποιίας και Δ/νση Δόμησης) και τον

Επιχειρηματία της συγκεκριμένης Πλαζ του Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι έχει

τοποθετηθεί λυόμενη μεταλλική ντουζιέρα αποκλειστικά και μόνο για χρήση

από ΑΜΕΑ και κατά τη θερινή περίοδο της χρήσης της επιβλέπεται από

συγγενείς των ΑΜΕΑ και τον εντεταλμένο ναυαγοσώστη της πλαζ. Όσον

αφορά την καταγγελία περί αποβλήτων (σκουπίδια, ξύλα κλπ) μας

αναφέρθηκε ότι μεταφέρονται τους χειμερινούς μήνες εξαιτίας των δυσμενών

καιρικών φαινομένων στην παραλία. Την Άνοιξη που κοπάζουν τα ακραία

καιρικά φαινόμενα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, με τη

συνεργασία του Επιχειρηματία, προβαίνουν σε καθαρισμό των ρυπογόνων

αντικειμένων και κατά έγγραφη κατάθεση του Εκπροσώπου της διαχειρίστριας

Εταιρείας Εκμετάλλευσης του Χώρου, οι εργασίες γίνονται παρουσία και υπό


την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Πειραιά και των Λιμενικών

Αρχών. Ο καταγγέλλων ενημερώθηκε εγγράφως για τα ανωτέρω. Παράλληλα

μέχρι σήμερα η αλληλογραφία μας συνεχίζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του

Δήμου και το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

12) θέμα: Καταγγελία για Διαδικασία Εγγραφών Δικαιούχων Voucher

της EETAA στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πειραιά

Ενέργειες: Η κ. Χ.Μ. υπέβαλε καταγγελία για παράτυπη διαδικασία

εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πειραιά. Μετά από

έρευνα και συνεργασία μας με την Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών ως και την

αρμόδια Αντιδήμαρχο, η καταγγέλλουσα έλαβε εμπεριστατωμένη απάντηση

και λεπτομερείς εξηγήσεις. Μετά από αυτά, καταγγέλλουσα προσέφυγε στην

Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία διαβίβασε σχετικό έγγραφο προς την

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί). Η αρμόδια Υπηρεσία

του Δήμου ενημέρωσε εγγράφως την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σχετικά με το

όλο θέμα. Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία ενημερωθήκαμε ότι η

Αποκεντρωμένη Διοίκηση έθεσε το φάκελο σε αρχείο, καθότι δεν είχαν καμία

περεταίρω απάντηση από τη καταγγέλλουσα.

13) θέμα: Υπόμνημα - Αίτηση

Ενέργειες: Ο κ. Π.Κ. με υπόμνημα – αίτηση προς όλες τις αρμόδιες

Υπηρεσίες του Δήμου, καταγγέλλει ότι σε παρακείμενη Παιδική Χαρά της

οικίας του τα παιδιά θορυβούν πολύ αφενός, ενώ γίνεται καθημερινή

συσσώρευση απορριμμάτων αφετέρου. Ζητά την αγορά ή την ανταλλαγή του

χώρου αυτού από το Δήμο με άλλο δικό του ακίνητο άλλης περιοχής. Μετά

από συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση Δόμησης &

Γεν.Σχεδιασμού Πόλης και Δ/νση Δημ.Περιουσίας & Κτηματολογίου),

ενημερώθηκε εγγράφως ο καταγγέλλων ότι το αίτημά του δεν είναι σύννομο

και ως εκ τούτου δε δύναται να ικανοποιηθεί.

______________________________________________________________

_______


Τελειώνοντας οφείλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πειραιά κ.Γιάννη

Μώραλη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Παναγιώτη Αβραμίδη,

τους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους, τον Γενικό Γραμματέα

του Δήμου κ.Βασίλη Ταταρόπουλο και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων

και Τμημάτων ως και τους Υπαλλήλους του Δήμου για την άψογη και

εποικοδομητική συνεργασία τους μαζί μας και τη βοήθεια που μας παρέχουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες υποβάλω προς τον Πρόεδρο της ΔΗΡΑΠ κ.Αλέξανδρο

Τζεφεράκο και τους δημοσιογράφους του ραδιοφωνικού σταθμού «ΚΑΝΑΛΙ

1», που με πρωτοβουλία τους δίνεται η ευκαιρία στο Συμπαραστάτη να

παρουσιάζει σε συνεντεύξεις από ραδιοφώνου την όλη δομή και τη λειτουργία

του σχετικά πρωτόγνωρου αυτού θεσμού, στη Χώρα μας.

Ευχαριστώ επίσης τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ κ.Σπ.Σπυρίδων και

τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.Γιάννη Βουτσινά


που μετά από συνεργασία μας, προβαίνουν με ενέργειες στη προβολή του

θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου

Πειραιά.

Ευχαριστώ επίσης τους Εκπροσώπους όλων των Φορέων της Πόλης που

ανταποκρίθηκαν στην έγγραφη ενημέρωση που τους έγινε από εμάς, σχετικά

με τη Λειτουργία του Θεσμού του Συμπαραστάτη.

Πολλές ευχαριστίες οφείλω ακόμη στο προσωπικό των Γραφείων του

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα ως και το

προσωπικό του Γραφείου του Συμπαραστάτη που με τις προσπάθειες και την

εργατικότητά τους, ξεκινήσαμε μαζί από το μηδέν και φθάσαμε πιστεύω μέσα

σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Οι

προσπάθειες δεν σταματούν και συνεχίζουμε για καλύτερα αποτελέσματα.

Κλείνοντας ευχαριστώ από καρδιάς όλες και όλους εσάς τους Δημοτικούς

Συμβούλους, γιατί μετά από 17 ολόκληρα χρόνια θητείας ως Δημοτικός

Σύμβουλος, από τα οποία 7 χρόνια Αντιδήμαρχος και 5 χρόνια Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου, μου κάνατε τη τιμή και με εκλέξατε «Συμπαραστάτη

του Δημότη και της Επιχείρησης» του Δήμου μας, δίνοντάς μου την ευκαιρία

να υπηρετήσω για μια ακόμη θητεία το Πειραιά και να είμαι χρήσιμος στους

Πολίτες της Πόλης μας.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ