Latest News

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

Δήμος Πειραιά - Γιατί δίνουν 3.500 ευρώ στο νέο εκτελεστικό μέλος της ΔΗΡΑΠ [ΕΓΓΡΑΦΟ-ΑΠΟΦΑΣΗ]


Στο ποσό των 3.500 ευρώ ανέρχεται το μισθολογικό κόστος  του νέου «Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού  Συμβουλίου»... σύμφωνα με τελυταία απόφαση της ΔΗΡΑΠ.

Το Διοικητικό Συμβούλιου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά με ετήσια επιχορήγηση πάνω από 1.500.000 ευρώ ετησίως από τα ταμεία του Δήμου [δηλαδή, χρήματα των δημοτών], με σχεδόν μηδενική ακροαματικότητα της τάξεως του 0,1 και τα ελάχιστα διαφημιστικά έσοδα, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να ορίσει νέο εκτελεστικό μέλος  τον αντιπρόεδρο της ΔΗΡΑΠ καθώς και τις αρμοδιότητές του στο ΄'Κανάλι Ένα''.

Η επιλογή του νέου εκτελεστικού μέλους προκαλεί ερωτηματικά, καθώς δεν είναι αιρετός και επαγγελματίας δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ, αλλά του εκχωρούνται  μια σειρά από διοικητικές αρμοδιότητες, με τις οποίες επί της ουσίας θα κάνει ''κουμάντο'' στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, καθιστώντας διακοσμητικό τον αιρετό πρόεδρο του ΔΣ της ΔΗΡΑΠ.       

Αξίζει να σημειωθεί ότι επί της απόφασης μειοψήφησαν οι κ.κ. Μαρία Σταθάκη, Μέλος του Δ.Σ. της ΔΗ.ΡΑ.Π. και Νίκος Ξανθάκος  εκπρόσωπος εργαζομένων της ΔΗ.ΡΑ.Π.

Η παρούσα Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί ως πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς επικύρωση.                                                                                     

Δείτε την σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΡΑΠ και βγάλετε τα συμπεράσματα σας...


                                                                                                                                               

 Αρ. Συν.: 

Αρ. Πρωτ.:275 


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα Πρακτικά της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δ.Σ. της ΔΗ.ΡΑ.Π την 1/3/2022 

Αριθ. Αποφ. 4/01-03-2022 

Θέμα πρώτο της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης και έγκριση για τον ορισμό μη αιρετού μέλους του Δ.Σ. ως  «Εκτελεστικό μέλος» και εκχώρηση αρμοδιοτήτων κατά αντίστοιχη αναλογία των διατάξεων των παρ. 3,4,5 και 6 του  άρθρου 3 της υπ’ αρ. 25027/9-4-1984 Υπουργικής Απόφασης». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΡΑΠ συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μέσω  τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της ∆ημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11- 3-2020 Π.Ν.Π "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της Εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α ́55), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν.4830/2021 και ισχύουν, την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841 – 19/04/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 539) όπως  τροποποιήθηκε με τις υπ’ Αριθμ. 429 -12/03/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 850) και υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413  – 24/04/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1704) και βάσει της υπ’Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκυκλίου 67 του  ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την υπ’αρ πρωτ. 269/25-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

Παρόντα ήταν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Αλέξανδρος Τζεφεράκος Πρόεδρος Δ.Σ., Απόστολος  Σειρηνίδη-Σειρήνογλου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. της ΔΗ.ΡΑ.Π: Νικόλαος  Δελαγραμμάτικας, Σταυρούλα Μέντη, Λεωνίδας Κουτρουμάνος, Μαρία Λάγγουρα, Χαρουτιούν Μαρκαρίαν,  Ιωάννης Μοσχοβάκος, Μαρία Σταθάκη, Μαρία Πιττάκη (εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά) και  Νικόλαος Ξανθάκος (εκπρόσωπος εργαζομένων της ΔΗ.ΡΑ.Π.). 

Την συνεδρίαση παρακολούθησαν οι κ.κ. Δημήτριος Γκερλές (αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. της ΔΗ.ΡΑ.Π.), Νικόλαoς  Παρασκευάς (Διευθυντής ΔΗ.ΡΑ.Π.), Ιωάννης Παπαδημητρίου (Προϊστάμενος Λογιστηρίου & Οικονομικών  Υποθέσεων ΔΗ.ΡΑ.Π.), Έλενα Στάθου (Προϊσταμένη Ενημέρωσης και Ειδήσεων), Παναγιώτης Φύτρας  (Προϊστάμενος Προγράμματος), Ιωάννης Δημητρίου (Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος) και Γεώργιος  Λαμπρόπουλος (σύμβουλος επιχειρήσεων της εταιρείας FINANCITY).  

Γραμματέας: Μαρουσώ Τσιριγωτάκη 

Διαπιστωθείσης της απαρτίας συνεχίστηκε η συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114/Α ́/8.6.2006),  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Την υπ’ αρ.25027/9-4-1984 Υπουργική Απόφαση, με τίτλο: «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την  εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 205 έως 213 του νόμου 1065/1980 κ.λ.π.». 

4. Το υπ’ αρ.746 – 14.07.2021 Έγγραφο ερώτημα της ΔΗ.ΡΑ.Π. προς το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής, με τίτλο: «Γνωμοδότηση σχετικά με την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού  Υπηρεσιών της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά». 

5. Το υπ’ Αριθ. πρωτ.: 91337 – 28.07.2021 Διαβιβαστικό Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  προς το ΥΠ.ΕΣ., με τίτλο: «Διαβίβαση ερωτήματος και γνωμοδότησης σχετικά με την τροποποίηση του  Εσωτερικού Κανονισμού του Ν.Π.Ι.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ”». 

6. Το υπ’ Αριθ.πρωτ.:76849 – 21.10.2021 Απαντητικό Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. προς τη ΔΗ.ΡΑ.Π., με τίτλο:  «Ερώτημα σχετικά με την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΝΠΙΔ «Δημοτική Ραδιοφωνία  Πειραιά». 

7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΔΗ.ΡΑ.Π., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.59/2021  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.ΡΑ.Π., εγκρίθηκε με την υπ’ 298/2021 Απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά και ισχύει. 

8. Την ανάγκη για διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του φορέα. 

9. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Το Σώμα κατά πλειοψηφία, αποφασίζει τον ορισμό του Αντιπροέδρου της ΔΗ.ΡΑ.Π., κ. Απόστολου Σειρηνίδη,  ως «Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου» και εκχωρεί τις κάτωθι αρμοδιότητες  

Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου εργασιών και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών,  προς υλοποίηση των σκοπών της ΔΗ.ΡΑ.Π.. 

Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων  κανονισμών λειτουργίας της. 

Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της Επιχείρησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού και  τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας του φορέα. 

Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού,  προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την κατάρτιση των αναγκαίων κατά την κρίση  του, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, περιγραμμάτων θέσεων, προγραμμάτων  εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του. 

Ελέγχει την πιστή τήρηση του εγκεκριμένου ραδιοφωνικού Προγράμματος.

Εγκρίνει τα πρωτογενή αιτήματα για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού,  δεσμεύει τις πιστώσεις από τον προϋπολογισμό, μεριμνά για την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης  ενδιαφέροντος στους υποψηφίους αναδόχους, αξιολογεί τις προσφορές στις απευθείας αναθέσεις και  στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση και αναθέτει στους προμηθευτές, σύμφωνα με  τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. 

Συμμετέχει με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης στον καθορισμό του  στρατηγικού και του λειτουργικού σχεδιασμού του οργανισμού. 

Δύναται να κάνει σύσταση ομάδων εργασίας, αποτελούμενων από υπαλλήλους αορίστου και  ορισμένου χρόνου σε συνεννόηση με τους Προϊσταμένους τους. Η ομάδα αυτή αναφέρεται απευθείας  στο Διευθυντή επί θητεία ή στο Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς τη μεσολάβηση  των Προϊσταμένων τους, για συγκεκριμένο διάστημα και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν  δυσχεραίνει τη λειτουργία των τμημάτων. 

Περαιτέρω, αποφασίζει το συνολικό μισθολογικό κόστος του «Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού  Συμβουλίου» να ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 ευρώ (€). 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι κ.κ. Μαρία Σταθάκη, Μέλος του Δ.Σ. της ΔΗ.ΡΑ.Π. και Νίκος Ξανθάκος  εκπρόσωπος εργαζομένων της ΔΗ.ΡΑ.Π. 

Η παρούσα Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί ως πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς επικύρωση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ 

Παρατίθεται ως κατωτέρω η σχετική εισήγηση: 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΗ.ΡΑ.Π., όπως  τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.59/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.ΡΑ.Π., εγκρίθηκε με  την υπ’ 298/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά και ισχύει, «με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.ΡΑ.Π.,  μπορεί να αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του παρόντος άρθρου, μη αιρετό μέλος του Δ.Σ. με πτυχίο τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 25027/9-4-1984 Απόφασης. 

Στην ίδια απόφαση καθορίζονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και η αμοιβή του. Για λόγους συντομίας το  ανωτέρω μέλος εφεξής θα καλείται «Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου». 

Το «Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου», είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο και προΐσταται  όλων των υπηρεσιών της Επιχείρησης, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα  πλαίσια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό, τους κανονισμούς που διέπουν την  λειτουργία της Επιχείρησης, τα εγκεκριμένα προγράμματα και προϋπολογισμούς, καθώς και τις αποφάσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου. 

Όσον αφορά τις αρμοδιότητές του, περιγράφονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά ως κάτωθι: 

Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου εργασιών και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών,  προς υλοποίηση των σκοπών της ΔΗ.ΡΑ.Π.. 

Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων  κανονισμών λειτουργίας της. 

Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της Επιχείρησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού  και τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας του φορέα. 

Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού,  προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την κατάρτιση των αναγκαίων κατά την κρίση  του, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, περιγραμμάτων θέσεων, προγραμμάτων  εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του. 

Ελέγχει την πιστή τήρηση του εγκεκριμένου ραδιοφωνικού Προγράμματος. 

Εγκρίνει τα πρωτογενή αιτήματα για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού,  δεσμεύει τις πιστώσεις από τον προϋπολογισμό, μεριμνά για την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης  ενδιαφέροντος στους υποψηφίους αναδόχους, αξιολογεί τις προσφορές στις απευθείας αναθέσεις και  στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση και αναθέτει στους προμηθευτές, σύμφωνα με  τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. 

Συμμετέχει με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης στον καθορισμό του  στρατηγικού και του λειτουργικού σχεδιασμού του οργανισμού. 

Δύναται να κάνει σύσταση ομάδων εργασίας, αποτελούμενων από υπαλλήλους αορίστου και  ορισμένου χρόνου σε συνεννόηση με τους Προϊσταμένους τους. Η ομάδα αυτή αναφέρεται απευθείας  στο Διευθυντή επί θητεία ή στο Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς τη 

μεσολάβηση των Προϊσταμένων τους, για συγκεκριμένο διάστημα και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι  δεν δυσχεραίνει τη λειτουργία των τμημάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τη συνεισφορά και τις γνώσεις του, εισηγούμαι τον  ορισμό του κ. Σειρηνίδη Απόστολου ως «Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου».  

Η Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί του ορισμού μη αιρετού μέλους ως «Εκτελεστικό Μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου», θα υποβληθεί ως πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, για την επικύρωση  του ορισμού και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων.’