Latest News

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

7+1 ερωτήματα για την πώληση του ΟΛΠ

Οκτώ καυτά ερωτήματα προς τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας για το θέμα της πώλησης του ΟΛΠ θέτει ο....
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά.
Αναλυτικά,  ο ΔΣΠ στο έγγραφό του σημειώνεται τα εξής:
«1.- Η ΟΛΠ Α.Ε., όσον αφορά στα κτίρια και εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης Πειραιά και της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση από το Δημόσιο με την από 13.2.2002 σύμβαση, ενεργεί ως δημόσιο όργανο που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένου στην εύρυθμη διεξαγωγή των θαλασσίων συγκοινωνιών και μεταφορών και στην εν γένει εξυπηρέτηση του εμπορίου. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. και η χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Πειραιά παρουσιάζουν εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον.

2.- Κατ’ ακολουθίαν τούτων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά ενεργώντας στα πλαίσια του άρθρου 90 ζ’ του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2003) θέτει υπ’ όψιν Σας τα εξής ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί σε όλον τον Ελληνικό και ιδιαίτερα στον Πειραϊκό λαό».
Και συνεχίζοντας ο ΔΣΠ θέτει τα 8 ερωτήματα αναφέροντας τα εξής:
«Συγκεκριμένα: (α) Ο κ. Υπουργός των Οικονομικών, ως ασκών τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου με την ιδιότητα του μοναδικού μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε και ρυθμίζων τα της λειτουργίας του, κατ’ άρθρ. 3 § 8 και § 9 Ν 3986/11 και (β) ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας ως ασκών την κατά νόμο εποπτεία επί της ΟΛΠ ΑΕ (άρθρο πρώτο ν. 2688/1999) παρακαλούνται να απαντήσουν επί των εξής θεμάτων :

1.- Έχει περατωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την μεταβίβαση του πακέτου των προαναφερθεισών μετοχών ή πρόκειται να επακολουθήσει και περαιτέρω διαπραγμάτευση με τον προτιμώμενο επενδυτή;

2.- Ποιό το ύψος της αρχικής προσφοράς του επιλεγέντος προτιμώμενου επενδυτή και ποιό το ύψος της βελτιωμένης προσφοράς του ιδίου; Προς αποφυγή παρανοήσεων, ως «ύψος της προσφοράς», θεωρούμε αποκλειστικά το ποσό το οποίο θα εισπράξει ως αντάλλαγμα το ΤΑΙΠΕΔ για την μεταβίβαση των μετοχών, το οποίο και θα διατεθεί άμεσα χάριν του Δημοσίου χρέους.

3.- Σε τι ποσό αποτιμήθηκε η αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ από τους εκτιμητές που όρισε το ΤΑΙΠΕΔ; Γιατί συνδέθηκε η αξία των μετοχών με τα σημερινά ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα του χρηματιστηρίου; Ποιοί παράγοντες ελήφθησαν υπ’ όψη για την αποτίμηση; Συνυπολογίσθηκε, και εάν ναι πως, στην διαμόρφωση του τελικού ύψους του τιμήματος το ποσό που έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται ως ενοίκιο στην ΟΛΠ Α.Ε. για την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ στην COSCO;  Ελήφθησαν υπόψη παλαιότερες εκτιμήσεις;  Ελήφθη, και εάν ναι πώς, υπόψη η άυλη αξία του λιμανιού του Πειραιά για την αποτίμηση της αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών;

4.- Ποια είναι η ακριβής απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ που αφορά στη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΛΠ; Ζητάμε δε να μας γνωστοποιηθεί τόσο η απόφαση αυτή όσο και το πλήρες υλικό που τη συνοδεύει και το οποίο θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

5.- Για ποιο λόγο το ΤΑΙΠΕΔ, πριν λάβει την απόφασή του, δεν ανέμενε την έκδοση απόφασης του ΣτΕ επί των προσφυγών για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, μεταξύ άλλων και του Συλλόγου μας, οι οποίες εκδικάστηκαν τον Οκτώβριο 2015, εκδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό παντελή αδιαφορία για τη δικαστική κρίση επί της υπόθεσης;

6.- Για ποιούς λόγους το ΔΣ της ΟΛΠ Α.Ε. δεν συμφωνεί με το προτεινόμενο από το ΤΑΙΠΕΔ σχέδιο νέας σύμβασης παραχώρησης; Ποία σημεία χρήζουν επανεξέτασης κατά το ΔΣ του ΟΛΠ και προς ποιά κατεύθυνση; Ποιά η θέση των Υπουργείων Σας, ως εκπροσωπούντων το Ελληνικό Δημόσιο, αναφορικά με το σχέδιο αυτό του ΤΑΙΠΕΔ;

7.- Πότε προτίθεται η κυβέρνηση να συστήσει τη Δημόσια Αρχή Λιμένος και αν η ίδρυσή της εξαρτάται από τον υποψήφιο αγοραστή του πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΠ;

8.- Ποιά μέτρα έχουν ληφθεί, γενικά για την διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, των εργασιακών δικαιωμάτων του συνόλου των εργαζομένων στον ΟΛΠ, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού αναφορικά με την κατάσταση που θα δημιουργηθεί εάν και όταν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία;»

(ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)