Latest News

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

Τι ελπίζει το ΕΒΕΠ για την ελληνική προεδρία


ΕΒΕΠ: Εμφαση στη «γαλάζια ανάπτυξη»

Έμφαση στη «γαλάζια ανάπτυξη» ζητάει να δοθεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά με την ευκαιρία της επίσημης τελετής έναρξης, της Ελληνικής Προεδρίας και...
εύχεται «η πέμπτη ελληνική προεδρία να είναι η πιo πετυχημένη, να επιτευχθούν στόχοι και προτεραιότητες και να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες της πολυπόθητης εξόδου από την εξαετή οικονομική κρίση».

Σε ό,τι αφορά στα αιτήματα για τον εκσυγχρονισμό νομοθετικών ρυθμίσεων, το Επιμελητήριο σημειώνει ότι η Ελλάδα, ως παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα που γνωρίζει καλά τη δυναμική και τις ευκαιρίες που απορρέουν από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, στο πλαίσιο της προεδρίας της, θα αναλάβει να προωθήσει τον ανασχεδιασμό της θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε. με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, σε θέματα αναπτυξιακής διάστασης όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, ο θαλάσσιος τουρισμός και η στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο.
Σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται μεγάλης σημασίας θέμα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ΕΕ, η εμπορική επαναλειτουργία των ελληνικών ναυπηγείων και προτείνεται η επανεξέταση όλου του θέματος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, αλλά και από όλα τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη μια απαραίτητη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση στην Νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου.
Ακόμη, σημειώνεται από το επιμελητήριο ότι οι ευρωπαϊκοί στόχοι για αειφόρο ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία περιλαμβάνουν ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και με τον ευαίσθητο χώρο των λιμένων, σε συνδυασμό με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, εκτιμάται ότι θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί το πλαίσιο εκείνο το οποίο θα μπορούσε να διασφαλίσει στα πλοία που διέρχονται από τους Ευρωπαϊκούς Λιμένες να έχουν την δυνατότητα επιλογής σύγχρονων εναλλακτικών, περιβαλλοντικά φιλικών και οικονομικά εφικτών λύσεων για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων τους, καθώς και των λεγόμενων distressed cargoes (φορτίων τα οποία έχουν υποστεί αλλοιώσεις και δεν μπορούν να διατεθούν για το σκοπό για τον οποίο αρχικώς προορίζονταν).
«Η εν λόγω ρύθμιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνιστά σημαντική εξέλιξη που θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, δεδομένου ότι θα προτιμώνται τα ευρωπαϊκά λιμάνια και, εν προκειμένω, το λιμάνι του Πειραιά, από τα διερχόμενα πλοία για να παραδίδουν τα επικίνδυνα απόβλητα και φορτία μειωμένης αξίας και δεν θα αναγκάζονται να αναζητούν άλλες σύννομες ή μη λύσεις, σε λιμάνια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης» όπως σημειώνει το ΕΒΕΠ.
Επιπροσθέτως, προτείνεται την αναμόρφωση της «Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Παρακολούθησης» και η επικαιροποίηση της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) που θέτει τεχνικές προδιαγραφές και θεσμικές ρυθμίσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία Εθνικών Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών στο πλαίσιο του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού χρήσεων γης. Στόχος είναι η άμεση παροχή - με ηλεκτρονικό τρόπο - στον επιχειρηματικό κόσμο, των θεσμοθετημένων χρήσεων γης και όρων δόμησης με άμεσο αποτέλεσμα την κατάργηση των αδειών εγκατάστασης, στο πλαίσιο της δραστικής μείωσης της γραφειοκρατίας και προσέλκυσης νέων επενδύσεων.