Latest News

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Δεν τους προλαβαίνουμε στο Δήμο Πειραιά!

Αν και δεν έχουμε προλάβει ακόμα να γράψουμε για όλα τα θέματα της προηγούμενης συνεδρίασης, συγκαλείται ξανά σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο...

στον Πειραιά. 
Τα 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης στη σημερινή συνεδρίαση Δευτέρα 23-11 στις 5.00 το απόγεμα  με τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα, για τη στελέχωση της Επιτροπής  Παραλαβής Εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Επισκευής – Συντήρησης Εξοπλισμού, Οχημάτων και Μηχανημάτων».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικων, εορταστικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων εκ μέρους της ΔΗ.ΡΑ.Π. σε παραχωρούμενες πλατείες των πέντε Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ 10 ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 155 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Κ.Α.Π.Η.».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΟΔΟΚΛΙΜΑΚΕΣ Α.Α.Ε. 2/2009».
ΘΕΜΑ 6ο: «Σύμβαση εκτέλεσης του έργου CON-003/12 “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥ (ΤΡΑΜ) ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ”, “ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ”».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου προμηθειών, που θα εκτελεστούν μέσω Πράξης: “ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ Δ.Π. (ΚΩΔ. MIS 520565) Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013”, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση α) ματαίωσης διάλυσης εργολαβίας και β) ποσού αποζημιώσεως θετικών ζημιών αναδόχου σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης Αποζημιώσεων για το έργο “Αστικές αναπλάσεις για την αξιοποίηση και αναβάθμιση ελεύθερων-κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 7/2012».
ΘΕΜΑ 9ο:  «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 10ο: «Μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 11ο: «Ονομασία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πειραιά σε Δημοτικό Κολυμβητήριο “ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ”».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 23/11/15 έως 25/11/15, για τη συμμετοχή στο σεμινάριο για το Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης, που θα διεξαχθεί στις 24/11/15 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 €».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη, του Εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Πέτρου Κόκκαλη καθώς και του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Ανδρέα Βεντούρη, στην αδελφοποιημένη πόλη με τον Πειραιά Αγ. Πετρούπολη (Ρωσία), από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2015 και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 €».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.160,20 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά για τη συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος INTERREGMEDProgramme 2014-2020 στη Μασσαλία της Γαλλίας στις 22-24 Ιουνίου 2015».
ΘΕΜΑ 15ο: «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε εννέα (9) άπορους δημότες και κατοίκους».
ΘΕΜΑ 16ο: «Επιστροφή ποσού 287,28 € στον κ. Κοντούλη Δημήτριο του Λεωνίδα, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, από εισφορά ΚΗ/1947 ψηφίσματος».
ΘΕΜΑ 17ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (2) υπόχρεων από τους βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών κ΄ ΤΑΠ».
ΘΕΜΑ 18ο: « Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών πέντε (5) οφειλετών, μετά τη ρύθμιση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 και Ν. 4178/13».
ΘΕΜΑ 19ο: « Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 2.081,92 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».
ΘΕΜΑ 20ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.769,26 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».
ΘΕΜΑ 21ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 2.610,00  λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».
ΘΕΜΑ 22ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 3.230,00, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».
ΘΕΜΑ 23ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 2.660,00 €,  λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».ΘΕΜΑ 24ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 400,00 €,  που έχουν εξοφληθεί και στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι ανεξόφλητες».
ΘΕΜΑ 25ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 464,02 €, από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αρ. κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας».
ΘΕΜΑ 26ο: «Τροποποίηση της με αριθ. 379/28-09-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη διαγραφή του βεβαιωμένου ποσού που είναι 460,00 € , αντί του ποσού 230 €»
ΘΕΜΑ 27ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΖΚΖ-5597 αυτοκίνητο του κ. Μήτρου Σωτηρίου επί της οδού Οικονόμου έμπροσθεν του αριθμού 58 ».
ΘΕΜΑ 28ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΚΙ-6171 αυτοκίνητο του κ. Μουτζουρίδη  Φωτίου  επί της οδού Κολοκοτρώνη έμπροσθεν του αριθμού 15».
ΘΕΜΑ 29ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης χώρου στάσης-στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού 2ας Μεραρχίας 17».
@ Δεν σας προλαβαίνουμε, αλλά δεν πειράζει, λέμε...