Latest News

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Από κόσκινο τα πτυχία δικηγόρων από την Κύπρο


Αναταραχή επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στον δικηγορικό κόσμο, καθώς επίκειται επανέλεγχος πτυχίων εκατοντάδων νέων δικηγόρων που σπούδασαν Νομική σε ιδιωτικά πανεπιστήμια...
της Κύπρου. 
Ο επανέλεγχος σύμφωνα με δηλώσεις στα «Νέα» του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλη Αλεξανδρή, καθίσταται αναγκαίος μετά τη διαπίστωση ότι 33 νέα πτυχία που υποβλήθηκαν προς έλεγχο στους ελληνικούς δικηγορικούς συλλόγους παρουσίαζαν σοβαρές αντιφάσεις.
Πριν ανατεθεί στους δικηγορικούς συλλόγους ο έλεγχος των πτυχίων μέσω Επιτροπής Αξιολόγησης, πολλοί νέοι δικηγόροι είχαν προέλθει από τα ίδια ιδιωτικά πανεπιστήμια με αναγνωρισμένα πτυχία, οι οποίοι ήδη δικηγορούν και τώρα θα ελεγχθούν ξανά.
Η  Επιτροπή Αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων αλλοδαπής των δικηγορικών συλλόγων βγάζει ουσιαστικά κόκκινη κάρτα στον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) επειδή έχει αναγνωρίσει πτυχία για τα οποία μετέπειτα διαπιστώθηκαν ελλείψεις.

Επανεξέταση 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των δικηγόρων πριν από λίγες ημέρες εξέτασε αιτήσεις εγγραφής στους δικηγορικούς συλλόγους τις οποίες μεταξύ των άλλων, είχαν υποβάλει υποψήφιοι απόφοιτοι από δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.
«Διαπιστώθηκε ότι σε όλους τους προς αξιολόγηση φακέλους υπάρχουν αντιφάσεις στα προσκομισθέντα έγγραφα για περισσότερα ζητήματα (ενδεικτικά ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθημάτων, το ύψος των πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα, τη διάρκεια σπουδών), που καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση των φακέλων. Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε να αναβληθεί η συζήτηση όλων των ως άνω αιτήσεων και να σταλούν έγγραφα προς τα πανεπιστήμια με κοινοποίηση στους αιτούντες, προκειμένου να παρασχεθούν επεξηγήσεις, διατηρώντας κάθε νόμιμη επιφύλαξη. Εισήχθησαν προς εξέτασε 93 φάκελοι, εκ των οποίων οι 60 οι οποίοι ήταν πλήρεις αξιολογήθηκαν και για 33 φακέλους αναβλήθηκε η αξιολόγηση προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος» αναφέρει η απόφαση της Επιτροπής.
Οπως εξηγεί ο Βασίλης Αλεξανδρής, σε αρκετές υποθέσεις οι ασάφειες ήταν σημαντικές όπως σε περίπτωση αποφοίτου για τον οποίο ζητήθηκε από το πανεπιστήμιο να βεβαιώσει πόσες πιστωτικές μονάδες (ECTS) είχε αποκτήσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. «Μας έστειλαν δύο διαφορετικά πιστοποιητικά, στο ένα εκ των οποίων εμφανιζόταν το ίδιο πρόσωπο να έχει λάβει x ECTS και στο άλλο σχεδόν διπλάσια για το ίδιο χρονικό διάστημα» λέει.
Το ζήτημα που δημιουργήθηκε δεν αφορά μόνο τις 33 περιπτώσεις ελλιπών φακέλων αλλά ανοίγει επίσης τον ασκό του Αιόλου γιατί τα περισσότερα από αυτά τα πτυχία έχουν αναγνώριση από τον ΔΟΑ-ΤΑΠ.

Η νέα διαδικασία εγγραφής στα μητρώα

Ο Αιτών καταθέτει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στον Δικηγορικό Σύλλογο όπου επιθυμεί να κάνει την άσκησή του. Ο Σύλλογος αποστέλει το φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή Αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων. Σε πρώτο στάδιο ελέγχεται κατά πόσον ο αιτών είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, το οποίο του παρέχει στο κράτος προέλευσης του πτυχίου δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα του δικηγόρου. Εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, σε δεύτερο και βασικό στάδιο, η Επιτροπή διερευνά την αντιστοιχία των προσόντων του αιτούντος προς εκείνα που απαιτούνται για την εγγραφή πτυχιούχου Νομικής ως ασκούμενου. Η τελική κρίση αφορά την υποβολή ή μη του υποψηφίου σε δοκιμασία επάρκειας για ένα ή περισσότερα μαθήματα.
Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής, δεκτά προς αξιολόγηση είναι και πτυχία Νομικής ελληνικών κολεγίων, δεδομένου ότι ως «πτυχίο» σύμφωνα με την Οδηγία 2013/55 ΕΕ, θεωρείται εκείνο που έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών, το οποίο μπορεί να εκφράζεται με αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων.