Latest News

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Πειραιά μετά τις εκλογές

Μετά από σχεδόν τρεις βδομάδες συνεδριάζει ξανά για πρώτη φορά μετά τις βουλευτικές εκλογές  το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά...
τη Δευτέρα (28 Σεπτεμβρίου).
Στην συνεδρίαση έχουν προγραμματιστεί 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη εκ των οποίων δεν υπάρχει κάποιο που να ξεχωρίζει (εκτός ίσως από ένα...), ενώ το ενδιαφέρον αναμένεται να επικεντρωθεί στα προ ημερησίας θέματα.
Για την ιστορία, τα 20 θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Συνοπτικού Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της παράτασης των υφιστάμενων σήμερα συμβάσεων δέκα (10) οδηγών Δ΄ κατηγορίας οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην καθαριότητα του Δήμου μας, από τη λήξη τους μέχρι και τις 31/12/15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47Α΄/11-5-15) κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

ΘΕΜΑ 4ο: «Καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού του οποίου εγκρίθηκε η πρόσληψη με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/102/25622/20-8-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών».

ΘΕΜΑ 5ο: «Καθορισμός των ειδικοτήτων των δύο ΠΕ Ιατρών, των οποίων εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους δημότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/09 και το άρθρο 1 του Ν. 4147/13».

ΘΕΜΑ 6ο: «Παράταση της σύμβασης που αφορά στη μεταφορά των ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου κατά δύο (2) μήνες».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 8ο: «Καθιέρωση χώρου στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού 2ας Μεραρχίας 17, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του φυσικοθεραπευτηρίου, προκειμένου να μπορούν να σταθμεύουν τα αναπηρικά οχήματα».

ΘΕΜΑ 9ο: «Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΚΧ-2760 αυτοκίνητο του κ. Χατζηνικολάου Αναστασίου επί της οδού Ζέας έμπροσθεν του αρ. 50».

ΘΕΜΑ 10ο: «Ορθή επανάληψη της με αρ. 202/10-6-15 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στην αύξηση των θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο μας».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης ποσού 1.200 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ηςΟκτωβρίου 2015 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης ποσού 520 € (συν Φ.Π.Α.) για τη Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας του Πολιούχου Πειραιώς Αγ. Σπυρίδωνος και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 246 € για την “Επίσκεψη Κυβερνήτου εκπαιδευτικού πλοίου Τυνησίας KHAIREDDINE A700 (7/8/15)».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 98,40 € για την “Επίσκεψη Κυβερνήτου εκπαιδευτικού πλοίου Ι/Φ Μεξικού ARM CUAUHEMOC (3/8/15)».

ΘΕΜΑ 15ο: «Ετήσια συνδρομή του Δήμου στη συνδρομητική ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔήμοςΝΕΤ».

ΘΕΜΑ 16ο: «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε δέκα (10) άπορους δημότες και κατοίκους».

ΘΕΜΑ 17ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών των κ.κ. Αργυροπούλου Αναστασίας, Καβάλη Ελένης & Καραγιώργου Κασσάνδρας, συνολικού ποσού 538,36 € ».

ΘΕΜΑ 18ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ποσού 853,24 € του κ. Κασέτα Κωνσταντίνου, μετά τη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 & Ν.4178/13».

ΘΕΜΑ 19ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 230,00 €, που έχουν εξοφληθεί και στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι ανεξόφλητες».

ΘΕΜΑ 20ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 4.490,04 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση τους σε νέους υπόχρεους».