Latest News

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Πως και πότε θα κουρεύονται τα κόκκινα δάνεια – Από την 1η Ιανουαρίου εφαρμόζεται η νέα ρύθμιση από τις τράπεζες

Πως και πότε θα κουρεύονται τα κόκκινα δάνεια - Από την 1η Ιανουαρίου εφαρμόζεται η νέα ρύθμιση από τις τράπεζες
Από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών αναμένεται οι τράπεζες να στείλουν συνολικά δύο εκατομμύρια επιστολές σε δανειολήπτες τους με κόκκινα δάνεια για να ξεκινήσει η διαδικασία διευθέτησης τους με βάση το νέο...

κώδικα δεοντολογίας.

Η ρύθμιση αυτή αφορά σε δανειολήπτες στεγαστικών, καταναλωτικών αλλά και επιχειρηματικών δανείων. Συμπεριλαμβάνονται όμως, οφειλέτες που έχουν δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, όσοι είναι εγγυητές σε δάνεια, οφειλές από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, αλλά και δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες στους υπαλλήλους τους.
Μεταξύ των λύσεων που μπορούν να επιλεγούν για τη διευθέτηση μιας οφειλής, είτε αυτή είναι ληξιπρόθεσμη είτε όχι, είναι οι παραδοσιακοί τρόποι όπως η ρύθμιση του δανείου με καταβολή μικρότερης δόσης, η πληρωμή μόνο τόκων, το πάγωμα της οφειλής, ή η διαγραφή μέρους του δανείου, αλλά και λύσεις όπως η εθελοντική παράδοση του ακινήτου στην τράπεζα ή η μετατροπή του δανείου σε χρηματοδοτική μίσθωση και η δυνατότητα του δανειολήπτη να μείνει στο ακίνητο έναντι ενοικίου, κ.ά.
Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Καθημερινή σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος εστάλη από της Τράπεζα της Ελλάδος όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα οποία ήδη προετοιμάζονται πυρετωδώς καθώς στην ουσία πρέπει να αναδιαπραγματευθούν το σύνολο των δανείων που έχουν δώσει τις τελευταίες δεκαετίες.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΤτΕ, εξαίρεση από τις διατάξεις του Κώδικα αποτελούν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο 3869, γνωστό ως νόμο Κατσέλη, αλλά και όσοι επαγγελματίες ή μικροεπιχειρηματίες κάνουν χρήση του πρόσφατου νόμου 4307, που επιτρέπει τη ρύθμιση των επιχειρηματικών οφειλών.
Πως θα κινηθεί η διαδικασία
Από τη διαδικασία της ενημέρωσης με τους πελάτες τους, που περιγράφεται λεπτομερειακά στις διατάξεις του Κώδικα, η ΤτΕ αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα αναμένουν να ξεκαθαρίσει το πεδίο για το ποιοι από τους οφειλέτες θα χαρακτηριστούν συνεργάσιμοι και ποιοι όχι. Η διάκριση αυτή σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης θα αποτελέσουν κριτήριο για την εφαρμογή των λύσεων ρύθμισης του δανείου ή οριστικής διευθέτησης της οφειλής, που μπορεί να οδηγήσει και στο «κούρεμα».
Προκειμένου να χαρακτηριστεί συνεργάσιμος ένας οφειλέτης, υποχρεούται σε γνωστοποίηση όλων των πληροφοριών που αφορούν την οικονομική του κατάσταση ή την οποιαδήποτε μεταβολή της. Ο οφειλέτης θα πρέπει να ανταποκρίνεται «με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές του δανειστή εντός 15 εργάσιμων ημερών». Αντίστοιχα θα πρέπει εντός ανάλογης προθεσμίας να προβαίνει αυτοπροσώπως σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, που θα έχουν σημαντική επίπτωση στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, όπως η πλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη επιδόματος, η εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του, π.χ. μια κληρονομιά, η απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, η ανακοίνωση απόλυσης, η καταγγελία μισθώσεων, η εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων ή τα κέρδη οποιασδήποτε μορφής.
Οι συνεργάσιμοι δανειολήπτες
Εάν ο δανειολήπτης επιδείξει συνεργάσιμη συμπεριφορά, η τράπεζα οφείλει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή να συγκεντρώσει τις αναγκαίες οικονομικές πληροφορίες για τον οφειλέτη, να αξιολογήσει την οικονομική του κατάσταση και να προτείνει αιτιολογημένα και εγγράφως την κατάλληλη λύση για τη ρύθμιση ή την οριστική διευθέτηση της οφειλής, στη βάση των λύσεων που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις αντίστοιχα. Το σύνολο των ενεργειών που ακολουθεί η τράπεζα πρέπει να έχει τυποποιημένη μορφή σε όλα τα στάδια επικοινωνίας με τον δανειολήπτη, όπως επίσης ενημέρωση θα πρέπει να υπάρχει σε περίπτωση που η τράπεζα μεταβιβάσει σε άλλο φορέα τα στοιχεία που σχετίζονται με τις καθυστερούμενες οφειλές του δανειολήπτη.