Latest News

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

Αποτελεί πλέον είδηση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά. Με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη πραγματοποιείται στις 5.00 το απόγευμα της Δευτέρας (1 Δεκεμβρίου) η τρίτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου...
 Πειραιά. 

Από τα θέματα  ξεχωρίζουν οι επιχορηγήσεις της ΔΗΡΑΠ και του ΟΠΑΝ, όπου αναμένονται με ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο Δημαρχείο της πλατείας Κοραή
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Γιώργο Δαβάκη τα θέματα είναι τα εξής:             ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των όρων του συμφωνητικού της μακροχρόνιας μίσθωσης που αφορούν στα ακίνητα του κληροδοτήματος “Κων/νου Αναστασόπουλου” του Δήμου Καλαμάτας επί των οδών Β. Γεωργίου αριθ. 10- Βούλγαρη & Βούλγαρη αριθ. 155, με απευθείας μακροχρόνια μίσθωση στο Δήμο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2015».

ΘΕΜΑ 3ο: «Δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στο σωματείο με την επωνυμία “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” προκειμένου να αναλάβει τη διοργάνωση και το κόστος διενέργειας των Χριστουγεννιάτικων δράσεων».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Κανονισμού Τελών Διαφήμισης έτους 2015».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας  Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.), της πρόσθετης επιχορήγησής της από το Δήμο Πειραιά ποσού 600.000 € και καταβολής της σε τέσσερις ισόποσες δόσεις των 150.000 € έκαστη».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ισολογισμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗΡΑΠ) οικονομικού έτους 2012».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης και ισολογισμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗΡΑΠ) οικονομικού έτους 2013».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση μέρους της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου προς τον Ο.Π.Α.Ν. έτους 2014, ποσού 250.000 € και καταβολή της σε δύο ισόποσες δόσεις των 125.000 €».

ΘΕΜΑ 9ο: «Κατανομή ποσού 267.803,10 €, ως Δ΄ επιχορήγηση έτους 2014, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για τις λειτουργικές τους ανάγκες και για την κάλυψη δαπανών υλοποίησης θεσμού Σχολικών Τροχονόμων για το Β΄ εξάμηνο 2014».
ΘΕΜΑ 10ο: «Οικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά με το ποσό των 7.978,61 €, από τα έσοδα κληροδοτήματος G. KELLIS».

ΘΕΜΑ 11ο: «Συμψηφισμός οφειλών δημοτικών επιχειρήσεων-οργανισμών και σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πειραιά (ΟΠΑΝ, Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης) προς ΕΥΔΑΠ με επιχορηγήσεις τους από Δήμο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού 368.735,61 € ως πιστοποιητικό υπολοίπου έτους 2013, στις Σχολικές Επιτροπές».

ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση φυσικού προσώπου φέροντος την ευθύνη της ορθής έκδοσης – αποστολής της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

ΘΕΜΑ 14ο: «Ορισμός και εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου μας για την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ και έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1551/2-7-14 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής-ΕΣΠΑ”».

ΘΕΜΑ 15ο:  «Αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 16ο: «Κατακύρωση ή μη της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια του Δήμου Πειραιά έτους 2014-2015 στον κ. Γεώργιο Κλουβάτο».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ανάθεσης συμβάσεων υποστήριξης-ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά από Οκτώβριο 2014 έως Σεπτέμβριο 2015».

ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή ή απόρριψη της υπ’ αριθμ. 41900/9-10-14 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ του έργου: “Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημοσίων χώρων-Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών” κατά του εγγράφου με αριθμ. 39110/985/25-9-2014 της Δ/νουσας υπηρεσίας του έργου». 

ΘΕΜΑ 19ο:  «Αποδοχή ή απόρριψη της υπ’ αριθμ. 33457/5-8-14 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ του έργου: “Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημοσίων χώρων-Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών” κατά της 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης». 

ΘΕΜΑ 20ο:  «Αποδοχή ή απόρριψη της υπ’ αριθμ. 43800/20-10-14 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ του έργου: “Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημοσίων χώρων-Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών” κατά της 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης». 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση του 1ου Σ.Π. της εργασίας: “Επισκευή-συντήρηση ανελκυστήρων ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων, πιστοποίηση ιδιόκτητων ανελκυστήρων” και παράταση περαίωσης των εργασιών κατά 3 μήνες».

ΘΕΜΑ 22ο: «Προσωρινή κατάργηση των θέσεων των πάγκων της Α΄ Λαϊκής Αγοράς της Πηγάδας που τοποθετούνται στην οδό Γ. Θεοτόκη, λόγω ανάπλασης της πλατείας Πηγάδας».

ΘΕΜΑ 23ο: «Μετατόπιση περιπτέρου της κ. Συκολογιαννάκη Αναστασίας, που βρίσκεται στην πλατεία Κοραή σε νέα θέση στη συμβολή των οδών Υμηττού & Δωδεκανήσου, λόγω έργων ΤΡΑΜ».
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 800 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για τη Λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνας του Πολιούχου Πειραιώς Αγ. Σπυρίδωνος».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.142,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στα Τίρανα της Αλβανίας από 5 έως 6 Νοεμβρίου, για τη συμμετοχή στην 4η διακρατική συνάντηση του προγράμματος SEE-TRACE».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.126,49 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, για τη συμμετοχή στην 7η διακρατική συνάντηση του έργου cyclecities στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC, στο GDANSK της Πολωνίας από 9-13 Σεπτεμβρίου 2014».

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων εκτός έδρας και απόδοσης λογαριασμού, για το χρονικό διάστημα του οικονομικού έτους 2014, στους μονίμους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης Τομέα Β΄, ποσού 7.670,00 €».

ΘΕΜΑ 28ο:  «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορους δημότες και κατοίκους».

ΘΕΜΑ 29ο:  «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω φυσικών καταστροφών σε Α΄ κύρια κατοικία κατοίκων του Δήμου Πειραιά για την αντιμετώπιση των άμεσων βασικών αναγκών».

ΘΕΜΑ 30ο:  «Χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πολίτες που επλήγησαν από τη θεομηνία στις 24/10/14 η οποία αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών».

ΘΕΜΑ 31ο: «Ορθή επανάληψη των αποφάσεων 443/17-6-14 & 517/25-8-14, που αφορούν στην εκδήλωση-έκθεση του Πειραιώτη ζωγράφου Νίκου Μιχαλιτσιάνου».

ΘΕΜΑ 32ο: «Επιστροφή ποσού 7.127,28 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στο ΔΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Κων/νου, το οποίο κατέβαλε για την με ΑΜ Β/19/2002 εγγραφή του, στο βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων κοινοχρήστων χώρων έτους 2002».

ΘΕΜΑ 33ο:  «Επιστροφή ποσού 60,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στο δικαιούχο Καργιώτη Βάϊο».

ΘΕΜΑ 34ο: «Επιστροφή ποσού 150,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ»

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών 37 υπόχρεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 36ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών 15 υπόχρεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 37ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών 17 υπόχρεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ  38ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 6.650,60 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους». ΘΕΜΑ 39ο: «Διόρθωση του επιβαλλόμενου προστίμου του με αρ. 5561/2013 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορά πρόστιμο ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής στην οικοδομή επί της οδού Σαμψούντος 45 φερόμενης ιδιοκτήτριας Χρυσουλάκη Ειρήνης του Ηλία».                                     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ