Latest News

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014

Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις, αποσπάσεις για τους δημοτικούς υπαλλήλους


Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις, αποσπάσεις για τους δημοτικούς  υπαλλήλουςΝέα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών γνωστοποιεί όλες τις αλλαγές σε θέματα προσωπικού ΟΤΑ και αφορούν τις προσλήψεις , την κινητικότητα (αποσπάσεις, μετακινήσεις κ.λπ.) , τις άδειες ,τα θέματα υπηρεσιακών συμβουλίων αλλά και τον Κανονισμό...
Προσωπικού ΝΠΙΔ.


Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει ότι, σχετικά με τις προσλήψεις, επεκτείνεται και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ, η διάταξη του άρθρου 34 του ν. 4057/2012, η οποία προβλέπει ότι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι που επιτυγχάνουν το διορισμό τους σε άλλες θέσεις του Δημοσίου, δεν εμπίπτουν στον περιορισμό προσλήψεων «μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις.» Με τη διάταξη αυτή ενισχύεται η κινητικότητα σε όλο το δημόσιο τομέα χωρίς να προκύπτει νέα οικονομική επιβάρυνση.

Λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα τα τελευταία χρόνια, και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το ελληνικό κράτος με το κόστος μισθοδοσίας πλεονάζοντος προσωπικού, με διατάξεις νόμων έχει περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των πάσης φύσεως προσλήψεων που πραγματοποιούνται στους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, καθώς και σε πολλά ΝΠΙΔ. Ειδικότερα κατά το σκέλος που αφορά την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, οι σχετικές εγκρίσεις που χορηγεί η Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει περιορίζονται ποσοστιαία κατ” έτος (για το 2014 προβλέπεται μείωση του αριθμού τους κατά 20 % σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2013).

Ωστόσο, όσον αφορά το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάποιες περιπτώσεις προσλήψεων όχι μόνο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην εν γένει παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και δεν επιφέρουν καμία δημοσιονομική επιβάρυνση, αφού το κόστος μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, αλλά οι πιστώσεις εξασφαλίζονται είτε μέσω ανταποδοτικών τελών ή διδάκτρων ή λοιπών αντικαταβολών που καταβάλλουν για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών οι ωφελούμενοι.

Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμη η εξαίρεση των εν λόγω κατηγοριών προσωπικού από τους περιορισμούς των εγκρίσεων των συμβάσεων για τους οποίους έγινε λόγος ανωτέρω.

Ήδη με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του ν.4071/2012 εξαιρέθηκε από τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (και ως εκ τούτου του κατ” έτος περιορισμού των εγκρίσεων) και υπήχθη σε διακριτή διαδικασία έγκρισης το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (ιδίως καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση), καθώς και οι αμειβόμενοι αποκλειστικώς από έσοδα προερχόμενα από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων (ιδίως καθηγητές δημοτικών ωδείων). Ωστόσο, η διάταξη αυτή αφορούσε αποκλειστικώς προσωπικό πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (δήμων, δημοτικών ιδρυμάτων, Συνδέσμων ΟΤΑ και δημοτικών ΝΠΔΔ) και δεν μπορούσε να τύχει εφαρμογής από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της Αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνταν στους ίδιους τομείς (π.χ. Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων υπό τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, δημοτικά ωδεία υπό τη μορφή ΝΠΙΔ, αλλά και δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης κ.λπ.).

Με την παρούσα διάταξη διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 παρ.14 ώστε να συμπεριλάβει και τα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι αντιτίμων και λοιπών αντικαταβολών. Έτσι, οι φορείς αυτοί θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους χωρίς να υποχρεούνται να μειώνουν κάθε χρόνο τους συμβασιούχους που απασχολούν, γεγονός που θα οδηγούσε σε σοβαρή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ.

Ειδικότερα, παρέχεται κατά παρέκκλιση η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (δήμοι, δημοτικά ιδρύματα, δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Σύνδεσμοι ΟΤΑ, Περιφέρειες), αλλά και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών να υλοποιήσουν εγκρίσεις που τους χορηγήθηκαν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει ή με τη διαδικασία του άρθρου 12 παρ.14 του ν.4071/2012 (ανταποδοτικά/αντίτιμο) από 1-1-2013 μέχρι τις 31-12-2013 εντός του τρέχοντος έτους, και ειδικότερα μέχρι τις 31-12-2014. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου οι φορείς να μπορέσουν να αξιοποιήσουν ήδη χορηγηθείσες εγκρίσεις, των οποίων ο αριθμός ούτως ή άλλως έχει μειωθεί δραστικά λόγω της τρέχουσας δημοσιονομικής κατάστασης.

Αποσπάσεις

Aπόσπαση υπαλλήλου ΟΤΑ προς άλλον ΟΤΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 14, οι οποίες αντικατέστησαν τις όμοιες της παρ.3 του άρθρου 73 του ν.3584/07 (Α’143), παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης μόνιμου υπαλλήλου Ο.Τ.Α. προς άλλον Ο.Τ.Α., με αίτηση του υπαλλήλου και κατόπιν θετικής γνώμης του φορέα προέλευσης, με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. υποδοχής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη, με απαλοιφή του προϋπάρχοντος περιορισμού, κατά τον οποίο οι ανωτέρω αποσπάσεις εξετάζονταν μόνο για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α” ή β” βαθμού.

Απόσπαση στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υπαλλήλων της οικείας Περιφέρειας

Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 193 του ν.3852/10 (Α’87), παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υπαλλήλων που κατέχουν οργανικές θέσεις στην οικεία περιφέρεια, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ισόχρονο διάστημα.

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 16, οι οποίες τροποποίησαν τις όμοιες των εδαφίων β” και γ” της ανωτέρω παραγράφου, η ως άνω ανανέωση των εν λόγω αποσπάσεων μπορεί να γίνεται μία ή και περισσότερες φορές και παράλληλα ως φορέας μισθοδοσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων ορίζεται ο φορέας της οργανικής τους θέσης.

Απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών υπουργείων, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ β” βαθμού σε ΟΤΑ α΄ βαθμού

Προς ικανοποίηση των αιτημάτων απόσπασης υπαλλήλων του δημoσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 1 του ν.1256/82 (Α’82) και δεδομένης της μη ύπαρξης σχετικής πρόβλεψης στις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.3528/07 (Α’26), γινόταν χρήση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.1416/84 (Α’18), για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων ή εποχιακών αναγκών των φορέων υποδοχής.

Ωστόσο, η ύπαρξη πλήθους περιπτώσεων επιτρόπων Ο.Τ.Α. οι οποίοι, βασιζόμενοι σε σχετικές πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν ενέκριναν τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής υπαλλήλων των οποίων οι αποσπάσεις έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.1416/84 (Α’18), έκανε επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Προς τούτο, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28, οι οποίες τροποποίησαν τις όμοιες της παρ.5 του άρθρου 73 του ν.3584/07 (Α’143), παρέχεται, πλέον, η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων υπηρεσιών υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. β” βαθμού σε Ο.Τ.Α., με κοινή απόφαση των Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη, κατόπιν αίτησης των υπαλλήλων.

Η μισθοδοσία των ως άνω αποσπασμένων θα βαρύνει, για το χρόνο της απόσπασης, το φορέα στον οποίο αποσπώνται. Προς τούτο, απαιτείται σχετική βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από το φορέα υποδοχής.

Απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ σε ΟΤΑ β” βαθμού

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 247 του ν.3852/10 (Α’87), παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων των Περιφερειών προς δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., με κοινή απόφαση των Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη, κατόπιν αίτησης των υπαλλήλων.

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 28, οι οποίες τροποποίησαν τις όμοιες της παρ.1 του άρθρου 247 του ν.3852/10, επιτρέπεται, πλέον, και το αντίστροφο, ήτοι η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών (υπηρεσιών Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ανεξάρτητων Αρχών) και Ν.Π.Δ.Δ. προς Ο.Τ.Α. β” βαθμού, με την ως άνω διαδικασία.

Επισημαίνεται, με την τροποποίηση αυτή και για τις ανωτέρω περιπτώσεις απόσπασης καταργούνται, ως προγενέστερες, οι διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 19 του ν.2344/95 (Α’212) και τίθεται σε ισχύ ο περιορισμός της παρ.7 του άρθρου 247 του ν.3852/10 (Α’87), κατά τον οποίο αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε τριετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασής του.

Άδειες

Κανονική άδεια προσωπικού ΙΔΟΧ


Με το άρθρο 27 του ν. 4257/2014, το καθεστώς κανονικής άδειας του τακτικού προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού με διακοπές εργασίας επεκτείνεται και στο αντίστοιχο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ειδικότερα, με το ανωτέρω άρθρο προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 177 του ν.3584/2007 περί αδειών, σύμφωνα με το οποίο το προσωπικό ΙΔΟΧ που έχει κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, κατ” έτος.

Με τη ρύθμιση αυτή καταργείται πλέον η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στο προσωπικό ΙΔΟΧ των υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθμού με διακοπές εργασίας, καθώς δημιουργούσε προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τους και θέματα άνισης μεταχείρισης εργαζομένων, υπό παρόμοιες συνθήκες εργασίας, όπως παρατηρήθηκαν στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιδίως μετά την επέκταση της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων ΙΔΟΧ στους έντεκα μήνες για την κάλυψη της σχολικής περιόδου (αρ.9 του ν.3812/2009), αλλά και την κάλυψη των αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ με ανανεούμενες συμβάσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου (14.4.2014), επομένως για τους συμβασιούχους με τρέχουσες συμβάσεις εφαρμόζεται από την ημερομηνία αυτή, ενώ για το προηγούμενο διάστημα εφαρμόζεται η προϊσχύουσα εργατική νομοθεσία.

Υπηρεσιακά συμβούλια

Στα άρθρα 248 και 249 του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων των Περιφερειών πρέπει να κατέχουν τον βαθμό Α΄.

Ωστόσο έπειτα από την ισχύ του ν.4024/2011 και την κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού των Περιφερειών σε βαθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού, καθίσταται πρακτικώς δύσκολη έως αδύνατη η υποβολή υποψηφιοτήτων, για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια και τα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων των Περιφερειών, από υπαλλήλους με βαθμό Α΄.

Με τη ρύθμιση του άρθρου 13 του ν. 4257/2014 δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ να υποβάλλουν υποψηφιότητα για εκπροσώπηση στα ανωτέρω συμβούλια.

Από τις διατάξεις του άρθρου 230 παρ.4 του ν.3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων) όπως ίσχυε, προβλεπόταν ότι, ειδικά για το βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ α΄ βαθμού, χρέη υπηρεσιακών/πειθαρχικών συμβουλίων ασκούσαν οι οικείες εκτελεστικές επιτροπές. Ο διαχωρισμός αυτός κρίθηκε άσκοπος και αναχρονιστικός, λαμβάνοντας υπόψη και τις σημαντικές μεταβολές που έχουν επέλθει στο υπηρεσιακό και δη το πειθαρχικό καθεστώς που διέπει το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επιπλέον, ήταν και αναντίστοιχος με τα ισχύοντα για το βοηθητικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του λοιπού δημοσίου, καθώς και των ΟΤΑ β΄ βαθμού.

Με την κατάργηση της παρ.4 του άρθρου 230 το βοηθητικό προσωπικό αορίστου χρόνου των ΟΤΑ α΄ βαθμού περιέρχεται στην αρμοδιότητα των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, όπως και το λοιπό τακτικό προσωπικό.

Κατάρτιση και έγκριση ΟΕΥ και Κανονισμών Προσωπικού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 4 και 5 του ν. 3852/2010 ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών ψηφίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και η σχετική απόφαση, αφού εγκριθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και για την τροποποίηση του Οργανισμού και παρέχεται η ίδια έγκριση.

Στο πλαίσιο αποκέντρωσης της Δημόσιας Διοίκησης και λαμβανομένου υπόψη ότι η εν λόγω διαδικασία είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα και γραφειοκρατική, με τη ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4257/2014 η έγκριση τόσο της κατάρτισης όσο και της τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών περιέρχεται στην αρμοδιότητα του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δεδομένου ότι στη διάταξη δεν περιλαμβάνεται μεταβατική ρύθμιση, τυχόν εκκρεμείς περιπτώσεις έγκρισης ΟΕΥ που έχουν αποσταλεί από τις Περιφέρειες για έγκριση από τον Υπουργό Εσωτερικών, θα διαβιβαστούν στις υπηρεσίες σας, για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Όπως είναι γνωστό, με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των φορέων αυτών.

Ειδικώς για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού (δήμοι, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ, καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), από τις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων προβλέπεται, πέραν της πρόβλεψης των θέσεων του τακτικού προσωπικού, και η πρόβλεψη του αριθμού των θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 205 ν.3584/2007 όπως ισχύει).

Η πρόβλεψη αυτή προκάλεσε προβλήματα, καθώς θεωρήθηκε ότι αφορά και τους ΟΤΑ β΄ βαθμού (Περιφέρειες), με αποτέλεσμα να προκληθούν επιπλοκές στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση.

Με την ψηφισθείσα ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι η υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων προσωπικού στους ΟΕΥ των Περιφερειών αφορά αποκλειστικώς τακτικό προσωπικό, δηλαδή μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Με τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, τα οποία συνεστήθησαν με το ν.2218/1994 ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των τότε κρατικών Περιφερειών με αντικείμενο ιδίως τη διαχείριση πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κ.λπ. χρηματοδοτήσεων, μεταφέρθηκαν στις αιρετές Περιφέρειες, αποτελώντας εφεξής νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 193 παρ.1 του ν.3852/2010 προβλέφθηκε για πρώτη φορά η έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού των Ταμείων από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με τα γενικά ισχύοντα περί έγκρισης Κανονισμών Προσωπικού, Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας κ.λπ. των φορέων της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι, ως γνωστόν, εγκρίνονται από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για το λόγο αυτό, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4257/2014 η έγκριση τόσο της κατάρτισης όσο και της τροποποίησης των Κανονισμών Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης περιέρχεται στην αρμοδιότητα του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάταξη δεν περιλαμβάνεται μεταβατική ρύθμιση, τυχόν εκκρεμείς περιπτώσεις έγκρισης Κανονισμών που έχουν αποσταλεί από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης για έγκριση από τον Υπουργό Εσωτερικών, θα διαβιβαστούν στις υπηρεσίες σας, για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Μέσα ατομικής προστασίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 4258/2014 τα μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα παρελθόντων ετών που δεν έχουν χορηγηθεί στο προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού μέχρι την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, ήτοι 14-4-2014, αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την τιμή του διαγωνισμού και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να έχουν πραγματοποιηθεί διαγωνισμοί και να έχουν κηρυχθεί άγονοι λόγω μη συμμετοχής προμηθευτών ή οι τελευταίοι να έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι με υπαιτιότητά τους

β) Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τους εργαζόμενους από τον οικείο ΟΤΑ

γ) Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και οι αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και

δ) Να δύναται η καταβολή τους έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις.